Flygt­nin­geud­gift kan kom­me til at gø­re ondt

BT - - NYHEDER -

MIL­LI­AR­DER »Det er helt op­lagt, at kom­mu­ner­ne li­ge­som re­sten af Dan­mark er ud­for­dret af den flygt­nin­gebøl­ge, vi har set.« Så­dan ly­der det fra stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V), mens kom­mu­ner­ne i dis­se da­ge ad­va­rer om, at flygt­nin­ge­ne ef­ter­la­der en mil­li­ar­dreg­ning.

I 2016 og frem får kom­mu­ner­ne brug for 1.200 fle­re pa­e­da­go­ger, 300 ek­stra mod­ta­ge­klas­ser og 80 ek­stra dag­in­sti­tu­tio­ner, hvis den nu­va­e­ren­de nor­me­ring skal hol­de, når flygt­nin­ge­ne kom­mer ud i kom­mu­ner­ne, ly­der det fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen er­ken­der, at flygt­nin­ge­pres­set er stort. Og lyk­kes det ik­ke at brem­se til­strøm­nin­gen og få flygt­nin­ge i ar­bej­de, så vil Dan­mark hav­ne i en sva­er si­tu­a­tion:

»Hvis ik­ke vi får flygt­nin­ge­pres­set hånd­te­ret, så kom­mer det til at gø­re ondt på os,« si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen og til­fø­jer: En sten på vej­en »Der bli­ver skabt et bil­le­de af, at man kan få det her til at gå va­ek ved ba­re at ta­ge nog­le ek­stra pen­ge et el­ler an­det sted. Men det kan vi ik­ke. Vi har kun de pen­ge til rå­dig­hed, som dan­sker­ne har be­talt i skat. Dem kan vi kun bru­ge én gang.

Hvis ik­ke vi får ud­la­en­din­ge­spørgs­må­let un­der kon­trol, så kom­mer der en reg­ning, som kun kan be­ta­les af os dan­ske­re i form af skat. El­ler i form af an­dre ting, vi ger­ne vil­le, som så ik­ke kan la­de sig gø­re,« si­ger stats­mi­ni­ste­ren.

»Det er pra­e­cis der­for, jeg har sagt, at vi nu er nødt til at skub­be spørgs­må­let om skat, for­di vi må bru­ge al vo­res ener­gi i for­å­ret på at hånd­te­re den­ne si­tu­a­tion. Det er en sten på vej­en til skat­te­let­tel­ser og alt mu­ligt an­det. Det er ik­ke let,« si­ger Løk­ke.

Han me­ner, at løs­nin­gen blandt an­det skal fin­des gen­nem en stram ud­la­en­din­gepo­li­tik, som be­gra­en­ser an­tal­let af flygt­nin­ge. Sam­ti­dig skal tre­part­s­for­hand­lin­ger med ar­bejds­mar­ke­dets par­ter ba­ne vej­en for, at fle­re flygt­nin­ge kan kom­me i ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.