Su­per Freja

BT - - TV-GUIDE -

NY SE­RIE Freja er syv år gam­mel og sam­men med sin fa­mi­lie, som be­står af mor, far og sto­re­bror, flyt­ter hun ind i sin far­fars gam­le fal­de­fa­er­di­ge ko­lo­ni­ha­ve­hus, for­di øko­no­mi­en ik­ke har det så godt. Far, som spil­les af An­ders W. Bert­hel­sen, er nem­lig ble­vet ar­bejds­løs. Og mor, som spil­les af Xe­nia Lach-Ni­el­sen, ar­bej­der der­for ek­stra me­get som stewar­des­se og er va­ek fle­re uger ad gan­gen.

Det er i for­vej­en ik­ke al­tid li­ge nemt at va­e­re Freja. Og Det er mit håb, at fora­el­dre­ne og­så vil se med - der er nem­lig mas­ser at ta­le med si­ne børn om bag­ef­ter det he­le bli­ver ik­ke let­te­re, når Freja oven i kø­bet skal be­gyn­de på en ny sko­le, fin­de nye ven­ner, og hol­de sam­men på fa­mi­li­en.

Hel­dig­vis mø­der vo­res lil­le hel­tin­de den ja­ev­nal­dren­de As­ger. Han kend­te Frejas far­far og forta­el­ler hen­de hi­sto­ri­en om den mo­di­ge, frygt­lø­se far­far, som blev kaldt ’Ka­non­kon­gen’.

»Jeg tror, der går man­ge små Freja’er rundt ude i lan­det, som vil kun­ne gen­ken­de de bump og gla­e­der, som ’Ka­non­kon­gen Freja’ mø­der på sin vej. Det er mit håb, at fora­el­dre­ne og­så vil se med - der er nem­lig mas­ser at ta­le med si­ne børn om bag­ef­ter,« si­ger dra­ma­chef for DR Fik­tion Piv Ber­nth.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.