Sendt til ta­el­ling

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR­BUD Da Zi­ne­di­ne Zi­da­ne i for­ri­ge uge trak lidt ud i buk­se­be­ne­ne, bø­je­de de ver­dens­be­røm­te ben og sat­te sig i Re­al Madrids var­me tra­e­ner­sa­e­de, var det sig­na­let til en ny tid i den span­ske kon­ge­klub. En tid med op­ryd­ning og for­ny­el­se – og på sigt uden Cri­sti­a­no Ro­nal­do og fle­re an­dre su­per­stjer­ner. Kort sagt en re­gu­la­er re­vo­lu­tion i de kon­ge­li­ge ge­mak­ker.

Så­dan var skrif­ten på va­eg­gen, iføl­ge de nor­malt så vel­o­ri­en­te­re­de me­di­er i den span­ske ho­ved­stad. Men nu er tek­sten vi­sket ud og er­stat­tet med or­det ’trans­fer­blo­ka­de’ skre­vet med sort sprit­tusch. Et ord, der hver­ken er skre­vet af Zi­da­ne el­ler Re­al-pra­esi­dent Fl­oren­ti­no Pérez – men af det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, FI­FA.

De to kom­men­de trans­fer­vin­du­er – i som­me­ren 2016 og ja­nu­ar 2017 – må Re­al Madrid ik­ke kø­be spil­le­re. Men kon­ge­klub­ben er ik­ke ale­ne. Hel­ler ik­ke by­s­bør­ne­ne og ri­va­ler­ne fra At­léti­co må hand­le, når fod­bol­dens sto­re mar­keds­plads åb­ner de kom­men­de to gan­ge.

Det må de to ho­ved­stads­klub­ber ik­ke, for­di de – iføl­ge FI­FAs Di­sci­pli­na­er­ko­mité – har for­brudt sig mod reg­ler­ne om han­del med un­ge spil­le­re un­der 18 år på tva­ers af lan­de­gra­en­ser.

Sam­me for­bry­del­se blev FC Bar­ce­lo­na dømt for i 2014, og nu har ca­ta­lo­ni­er­ne få­et sel­skab i for­bry­de­ral­bum­met af de­res to stør­ste kon­kur­ren­ter til det span­ske mester­skab. Og­så Barca fik to trans­fer­vin­du­ers karantaene og har først i den­ne må­ned få­et lov at kø­be og re­gi­stre­re spil­le­re igen.

En lig­nen­de ska­eb­ne kan de to Madrid-klub­ber nu se frem til. Ud over trans­fer­blo­ka­den skal Re­al Madrid be­ta­le en bø­de på knap 2,5 mil­li­o­ner kro­ner, mens At­léti­co skal fin­de godt seks mil­li­o­ner kro­ner frem fra klubkas­sen. Beg­ge klub­ber har des­u­den få­et en re­pri­man­de og 90 da­ge til at brin­ge or­den i for­hol­de­ne om­kring de uden­land­ske spil­le­re un­der 18 år, som be­fin­der sig i de to klub­ber i strid med FI­FAs re­gel­sa­et. Ap­pel, ap­pel, ap­pel Straf­fen kom­mer ik­ke som no­gen over­ra­skel­se for de to klub­ber, der der­for køb­te ind til en stor trup i som­me­rens trans­fer­vin­due. Men det er al­li­ge­vel en streg i reg­nin­gen for de to gi­gan­ter, der ka­em­per for at føl­ge med FC Bar­ce­lo­na i top­pen af den span­ske liga.

I Re­al Madrid var Zi­ne­di­ne Zi­da­nes plan at skil­le sig af med blandt an­dre Cri­sti­a­no Ro­nal­do, To­ni Kroos og Ka­rim Ben­ze­ma for i ste­det at brin­ge nye kra­ef­ter som Chel­seas Eden Ha­zard, Bayern Mün­chens Robert Lewan­dowski og David de Gea fra Man­che­ster Uni­ted til den span­ske ho­ved­stad. Den plan lig­ger nu i ru­i­ner – el­ler gør den?

Re­al Madrid og At­léti­co Madrid må ger­ne hand­le i de kom­men­de 14 da­ge, hvor vin­te­r­ens trans­fer­vin­due står på vid gab. Men de to klub­ber har i ste­det blik­ket ret­tet mod som­me­rens mar­ked, ly­der det fra span­ske me­di­er.

Beg­ge klub­ber plan­la­eg­ger så­le­des at an­ke dom­men fra FI­FAs Di­sci­pli­na­er­ko­mité til or­ga­ni­sa­tio­nens kla­ge­in­stans og ef­ter al sand­syn­lig­hed he­le vej­en op til den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol, CAS.

»Re­al Madrid vur­de­rer, at FI­FAs be­slut­ning i den sport­s­li­ge sam­men­ha­eng er fuld­sta­en­dig uri­me­lig,« ly­der det på Re­al Madrids hjem­mesi­de, hvor klub­ben over tre punk­ter na­eg­ter sin skyld.

Og­så by­s­bør­ne­ne fra At­léti­co na­eg­ter sig skyl­dig.

»Vo­res klub er ik­ke enig i be­slut­nin­gen fra det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund og stu­de­rer nu do­ku­men­ta­tio­nen med hen­blik på en an­kesag,« hed­der det sig fra Esta­dio Vi­cen­te Calderón.

Da FC Bar­ce­lo­na i 2014 blev idømt sam­me straf, lyk­ke­des det – via en ap­pel – klub­ben at for­ha­le pro­ces­sen med en trans­fer­blo­ka­de i ni må­ne­der. Det gav klub­ben mu­lig­hed for at hand­le i et som­mer­vin­due, hvor blandt an­dre Lu­is Suárez blev hen­tet til klub­ben.

Sam­me pla­ner har de to Madrid-klub­ber, der der­for al­li­ge­vel kan få mu­lig­he­den for at hop­pe i spendérs­hort­se­ne, når det bli­ver varmt i vej­ret. Men med en ufor­ud­si­ge­lig be­hand­lings­tid bå­de i FI­FA og CAS kan de kor­te ge­vand­ter li­ge så vel bli­ve lig­gen­de på hyl­den.

Mens Re­al Madrid og At­léti­co Madrid, som det ser ud net­op nu, ik­ke må kø­be spil­le­re, må de ger­ne sa­el­ge, li­ge­som de må hen­te ud­le­je­de spil­le­re hjem. Klub­ber­ne kan og­så skif­te tra­e­ne­re ef­ter be­hag.

Al­li­ge­vel kan gårs­da­gens af­gø­rel­se fra det skan­da­le­pra­e­ge­de FI­FA-kon­tor vi­se sig at ska­be døn­nin­ger, der kan på­vir­ke fod­bol­den ik­ke ba­re i Spa­ni­en – men i he­le Eu­ro­pa.

DET SI­GER REG­LER­NE

SPIL­LE­RE UN­DER 18

år kan flyt­te til en klub i et an­det lands, hvis de­res fora­el­dre flyt­ter der­til af grun­de, der in­tet har at gø­re med fod­bold

fra et land i EU el­ler Det Eu­ro­pa­ei­ske Øko­no­mi­ske Sa­m­ar­bejds­om­rå­de og er mel­lem 16 og 18 år.

SPIL­LER­NE SKAL STAM­ME

ET SKIF­TE KAN OG­SÅ SKE,

hvis spil­ler­ne bor in­den for 100 ki­lo­me­ters af­stand af klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.