Sa­elg, FCK!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVIS DA­NI­EL AMAR­TEY op­når en en­gelsk ar­bejds­til­la­del­se, er han for­tid i FC Kø­ben­havn. Med tan­ke på ord­ly­den i sel­skabs­med­del­el­sen fra FC Kø­ben­havns mo­der­sel­skab i af­tes, er det sva­ert at tol­ke an­der­le­des. I med­del­el­sen til fonds­bør­sen op­ly­ser FCK om et bud fra øjeblikkets suc­ces­klub i en­gelsk fod­bold, Lei­ce­ster – og om på­gå­en­de for­hand­lin­ger. I ni ud af ti til­fa­el­de er den slags udmeldinger sid­ste røg­sig­nal, in­den et salg går igen­nem.

Så lad os gå li­ge til sa­gen. FC Kø­ben­havn sa­el­ger den un­ge gha­ne­ser – og det gør Su­per­liga­ens fø­rer­hold ret i. DA­NI­EL AMAR­TEY ER en fan­ta­stisk for­svars- og midt­ba­ne­spil­ler, der gi­ver Stå­le Sol­bak­ken et va­eld af mu­lig­he­der. Han er al­le­re­de en af Su­per­liga­ens bed­ste spil­le­re, og som ba­re 21årig er han al­le­re­de ved at vok­se ud af si­ne om­gi­vel­ser.

Amar­tey er der­for ik­ke en spil­ler, ’Lø­ver­ne’ kan byg­ge på i man­ge år frem­over. Et salg lig­ger i kor­te­ne og har gjort det, si­den den ge­ner­te afri­ka­ner an­kom for halvan­det år si­den. Der­for ga­el­der det om at slå til, når den at­trak­ti­ve mu­lig­hed by­der sig, og ti­den er gun­stig. De to ting går op i en hø­je­re en­hed nu. Som 21-årig har Amar­tey den per­fek­te al­der til et salg. Det er her, hans pris er hø­jest, da det er for spil­le­re i den­ne al­der, klub­ber­ne fra den na­est­hø­je­ste eu­ro­pa­ei­ske hyl­de, vil be­ta­le mest. Al­le­re­de om et par år vil pri­sen be­gyn­de at da­le. Der­for er det helt rig­tigt, hvis FCK slår til nu FC KØ­BEN­HAVN KOM­MER ef­ter alt at døm­me til at sco­re over 60 mil­li­o­ner på et salg til Kas­per Sch­mei­chels klub, der net­op nu de­ler Pre­mi­er Le­agu­es før­ste­plads med Ar­se­nal. Nog­le af dem skal gan­ske vist til Sto­ck­holm og Amar­teys tid­li­ge­re klub Djur­går­den, men den pen­ge­over­før­sel ta­ger FCK uden tvivl med i kø­bet.

De 60 mil­li­o­ner kro­ner el­ler me­re er man­ge pen­ge. Rig­tig man­ge pen­ge. Og tro det, el­ler lad va­e­re, men der er en gra­en­se for, hvor højt et be­løb en dansk klub kan sco­re på et spil­ler­slag. Den gra­en­se er ik­ke langt va­ek. Ta­enk ba­re til­ba­ge på sal­ge­ne af Da­ni­el Ag­ger og Chri­sti­an Poul­sen, selv om de ef­ter­hån­den lig­ger man­ge år til­ba­ge.

An­dreas Cor­ne­li­us brød gan­ske vist gra­en­sen i 2013, men her var ta­le om en an­gri­ber og en klub, Car­diff, med en gal klu­be­jer ved ro­ret. Den slags sker ik­ke hver dag. SOM 21-ÅRIG HAR Amar­tey den per­fek­te al­der til et salg. Det er her, hans pris er hø­jest, da det er for spil­le­re i den­ne al­der, klub­ber­ne fra den na­est­hø­je­ste eu­ro­pa­ei­ske hyl­de, vil be­ta­le mest. Al­le­re­de om et par år vil pri­sen be­gyn­de at da­le. Der­for er det helt rig­tigt, hvis FCK slår til nu.

FC Kø­ben­havn har man­ge go­de salg på samvit­tig­he­den, men vi har og­så set ek­semp­ler på, at klub­ben har holdt på spil­le­re for la­en­ge. Ta­enk ba­re på Chri­sti­an Bo­laños og Jo­han Wiland. Den slags hi­sto­ri­er gi­ver rid­ser i lak­ken.

Der er langt fra Amar­tey til de to, men for en klub som FCK ga­el­der det om at und­gå dis­se hi­sto­ri­er. Det gør man ved at sa­el­ge nu. Og så end­da til en klub i Pre­mi­er Le­agu­es fra øje­blik­ke­li­ge top. DET KAN LY­DE un­der­ligt, men for en dansk klub er der bå­de pre­sti­ge og per­spek­tiv i et salg til net­op den­ne desti­na­tion. Der gø­res sto­re øj­ne, når en klub i Dan­mark sa­el­ger til Pre­mi­er Le­ague – og de bli­ver end­nu stør­re med Lei­cesters suc­ces in men­te. Det be­ty­der no­get, når FCK skal på trans­fer­mar­ke­det ef­ter en af­lø­ser.

For det skal kø­ben­hav­ner­ne. På midt­ba­nen står Wil­li­am Kvist klar til at tra­e­de ind med en vin­te­r­o­p­start i be­ne­ne. Men i mid­ter­for­sva­ret skal der bru­ges en­gel­ske pund – og de er på vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.