Er der hold i EMop­ti­mis­men?

BT - - POLEN 2016 -

EG HA­EF­TE­DE MIG ved en for­mu­le­ring fra An­ders Eg­gert, da han i Kø­ben­havns Luft­havn skul­le gi­ve en vur­de­ring af lands­hol­dets styr­ke – nu hvor en la­en­ge­re tra­e­nings­lejr er slut, og de na­e­ste skridt er af al­vor­lig EM-ka­rak­ter i Po­len.

»Jeg sy­nes, det ser godt ud. Men det er den op­ti­mis­me, der al­tid er iblandt os. Vi sy­nes al­tid, det går rig­tig godt, og nu kø­rer det og så vi­de­re.«

Net­op be­skri­vel­sen af et hold, der al­tid sy­nes, det ’går rig­tig godt’, er sat li­ge i bul­le­sye. Det er den sam­me at­ti­tu­de før hvert mester­skab i ja­nu­ar. Selv­til­li­den er al­tid in­takt, og spil­ler­ne tror på no­get stort i den må­ned, hvor de for al­vor bli­ver det yn­de­de sam­ta­le­punkt for sto­re de­le af be­folk­nin­gen.

Så­dan må det og­så va­e­re, når en god po­r­tion af spil­ler­ne har prø­vet at vin­de EM-guld, hvor fle­re har vun­det Cham­pions Le­ague-tro­fa­e­er – og skal man fin­de frem til det sam­le­de an­tal af mester­ska­ber og po­kal­tit­ler i trup­pen, skal en hel De­loit­te-af­de­ling sa­et­tes i sving. Så man­ge top­spil­le­re og så me­get klas­se er der på det dan­ske hold. Om­gi­vel­ser­ne har ac­cep­te­ret, at det kra­e­ver en ind­kø­rings­pe­ri­o­de på én slut­run­de for spil­ler­ne og den lil­le island­ske hånd­bold­pro­fes­sor til at fin­de fa­el­les tak­tisk fod­slag. Men og­så kun én slut­run­de. Der­for er kra­vet EM-me­dal­jer AF DE 17 dan­ske spil­le­re, der er rejst med til Po­len, er det kun fi­re, som ik­ke har prø­vet at vin­de mindst én me­dal­je med lands­hol­det, der i en år­ra­ek­ke har va­e­ret re­pra­e­sen­tant for en af de mest im­po­ne­ren­de vin­der­kul­tu­rer i dansk sport. Det kan man ik­ke mindst tak­ke Ul­rik Wil­bek for. Men Wil­bek er som be­kendt for­tid som land­stra­e­ner, og ved den­ne slut­run­de skal Gud­mun­dur Gud­munds­son for al­vor be­vi­se, at han ev­ner at fø­re den vin­der­kul­tur vi­de­re.

Hans pro­jekt med lands­hol­det fik en skuf­fen­de start med en fem­te­plads ved VM for et år si­den, men når isla­en­din­gen eva­lu­e­rer på den slut­run­de, gør han en dyd ud af at forta­el­le, at Dan­mark KUN tab­te én en­kelt kamp; kvart­fi­na­len mod Spa­ni­en.

Det er og­så kor­rekt. Men det aen­drer ik­ke på, at der for før­ste gang i fem år i EM- og VM-sam­men­ha­eng mang­le­de me­dal­jer i ba­ga­gen ved hjem­rej­sen. Om­gi­vel­ser­ne har ac­cep­te­ret, at det kra­e­ver en ind­kø­rings­pe­ri­o­de på én slut­run­de for spil­ler­ne og den lil­le island­ske hånd­bold­pro­fes­sor til at fin­de fa­el­les tak­tisk fod­slag. Men og­så kun én slut­run­de. Der­for er kra­vet EM-me­dal­jer. Og­så selv­om vig­ti­ge René Toft Han­sen mang­ler i for­sva­ret. Så sim­pel er mis­sio­nen for lands­hol­det. I DET LYS er Eg­gert & co’s for­nem­mel­se af op­ti­mis­me, og at ’det al­tid går godt’, selv­føl­ge­lig loven­de. Men vir­ke­lig­he­den er og­så, at der står en ra­ek­ke tvivls­spørgs­mål om­kring lands­hol­det, spe­ci­elt de­fen­sivt, ef­ter søn­da­gens sto­re ne­der­lag til Frank­rig i Gol­den Le­ague.

Når alt kom­mer til alt, kan man an­skue spil­ler­nes selv­til­lid på to for­skel­li­ge må­der. Hvis man vil kig­ge kri­tisk på det, kan man an­fø­re, at det kan vir­ke en ken­de naivt. Om­vendt kan det og­så va­e­re et ud­tryk for, at pra­e­sta­tions­kul­tu­ren og vin­der­men­ta­li­te­ten tri­ves i bed­ste vel­gå­en­de på et lands­hold, der ved, hvad der kra­e­ves, når tin­ge­ne for al­vor spid­ser til. Og det gør de fra i mor­gen i Gdansk. For bå­de Gud­mun­dur Gud­munds­son, spil­ler­ne og lands­hol­dets sta­tus som no­to­risk me­dal­je­slu­ger. Så får vi svar på, om den op­ti­mi­sti­ske for­nem­mel­se hol­der stik i Po­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.