Le­gen­der­nes

BT - - EM I HÅNDBOLD -

ME­DAL­JEJ­AGT Når de dan­ske her­re­lands­hold­spil­le­re i mor­gen af­ten spil­ler de­res før­ste kamp ved EM i Po­len mod Rusland, er det med den of­fi­ci­el­le målsa­et­ning om at nå se­mi­fi­na­ler­ne. Med fra­va­e­ret af for­sva­rets ge­ne­ral, René Toft Han­sen, me­ner de seks lands­holds­le­gen­der, BT har talt med, at målsa­et­nin­gen gi­ver me­ning. Men Dan­mark kan godt gå he­le vej­en.

Hvil­ken pla­ce­ring får Dan­mark til EM? Hvad er Dan­marks stør­ste svag­hed li­ge nu? Kan de over­ho­ve­det lø­se for­svar­spro­ble­mer­ne med så kort tid til EM?

Hvil­ken pla­ce­ring får Dan­mark til EM? Hvor­dan lø­ser Dan­mark hol­dets for­svar­spro­ble­mer før EM? Kan man vin­de EM med det for­svar, som Dan­mark har? Kan man vin­de EM med det for­svar, som Dan­mark har? Det er jo åben­lyst, at Mik­kel Han­sen skal ram­me sin top­form, for at Dan­mark kan nå langt, men hvad skal el­lers fun­ge­re? Det er jo åben­lyst, at Mik­kel Han­sen skal ram­me sin top­form, for at Dan­mark kan nå langt, men hvad skal el­lers fun­ge­re?

»Jeg tror, hol­det kom­mer i se­mi­fi­na­len. Og får en bron­ze­me­dal­je.«

»Det er vo­res for­svar. Li­ge nu ser det ud til, at spil­ler­ne er ban­ge for at bli­ve snydt i mand-til-mand-du­el­ler­ne. De står for langt fra hin­an­den, og det gi­ver for man­ge af de du­el­ler, og dér er vi ik­ke sta­er­ke. Det er ik­ke et kol­lek­tivt for­svar i øje­blik­ket.«

»Mel­lem num­mer et og tre. Dan­mark har et rig­tig godt hold, og det blev be­vist un­der Gol­den Le­ague, at vi an­grebs­ma­es­sigt har et af de al­ler­bed­ste hold i ver­den. Selv­om Frank­rig-kam­pen selv­føl­ge­lig gi­ver nog­le be­kym­rin­ger, skal man dog pas­se på med at la­eg­ge for me­get i det. Frank­rig var på hjem­me­ba­ne og spil­le­de frem­ra­gen­de – og hel­dig­vis er der ik­ke så man­ge an­dre hold på det ni­veau.«

»Det kan man ik­ke lø­se på så kort tid. Der

»Ja, for jeg sy­nes og­så, der i tra­e­nings­kam­pe­ne mod Qa­tar og Nor­ge var si­tu­a­tio­ner, hvor vi har et lidt me­re de­fen­sivt ud­gangs­punkt, men så i ste­det er me­re ag­gres­si­ve i vo­res ta­ck­lin­ger. Mod Frank­rig be­gynd­te vi højt og bak­ke­de. Der­for tror jeg, at hvis man be­gyn­der lidt la­ve­re, får man ik­ke så man­ge visu­el­le hul­ler som mod­stan­der. Det, tror jeg, nog­le gan­ge gi­ver blod på tan­den.«

»Ja, men jeg sy­nes, der er nog­le, der er stør­re fa­vo­rit­ter til det end Dan­mark. Men må man ar­bej­de med tin­ge­ne og for­sø­ge at ud­vik­le gen­nem tur­ne­rin­gen. Jeg tror, hol­det skal gø­re op med sig selv, at der kom­mer til at ske fejl i for­sva­ret, og at om­ver­de­nen kom­mer til at la­eg­ge ma­er­ke til det og fo­ku­se­re på det. Den er­ken­del­se er vig­tig.«

»Det er jo det sto­re spørgs­mål. Vi kan hå­be, det for­bed­rer sig i lø­bet af tur­ne­rin­gen. Men så dår­ligt er for­sva­ret hel­ler ik­ke. Vi stil­ler med Hen­rik Toft, som da­ek­ker na­e­sten fuld tid i Flens­burg-Han­dewitt, et top tre­hold når man har Nik­las Lan­din og Mik­kel Han­sen, der kan af­gø­re kam­pe, har man al­tid mu­lig­hed for at vin­de.«

»Det er for­sva­ret. Vi har mas­ser af an­grebs­ma­es­si­ge kva­li­te­ter i hol­det, og der­for er det me­get, me­get vig­tigt, at vi får det for­svar op at stå sam­men med Lan­din, så han ik­ke li­ge­som mod Frank­rig bli­ver mødt af 20 skud in­de over stre­gen.« i Tys­kland, og Hen­rik Møl­l­gaard, som da­ek­ker fuld tid i Pa­ris, der er stor­fa­vo­rit til at vin­de Cham­pions Le­ague.«

»Det kra­e­ver og­så, at Nik­las Lan­din ram­mer et højt ni­veau og hja­el­per til ne­de i den en­de, så godt som han nu kan. Og så er vi nødt til at se no­get me­re far­lig­hed fra vo­res høj­re ba­ck­er. Vi mang­ler og­så at brin­ge vo­res streg­spil­le­re me­re i spil i an­gre­bet. De sco­rer stort set kun på kon­tra.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.