Spå­dom­me

BT - - POLEN 2016 -

Lars Krogh Jep­pe­sen, DR1-eks­pert og as­si­stent­tra­e­ner for Team Es­b­jerg

Hvil­ken pla­ce­ring får Dan­mark til EM? Hvad er Dan­marks stør­ste svag­hed li­ge nu?

Hvil­ken pla­ce­ring får Dan­mark til EM?

Hvad er Dan­marks stør­ste svag­hed?

Hvil­ken pla­ce­ring får Dan­mark til EM?

Hvad er Dan­marks stør­ste svag­hed?

Hvor­dan kan man lø­se de pro­ble­mer?

Hvil­ken pla­ce­ring får Dan­mark til EM?

Hvad er Dan­marks stør­ste svag­hed? Det er jo åben­lyst, at Mik­kel Han­sen skal ram­me sin top­form, for at Dan­mark kan nå langt, men hvad skal el­lers fun­ge­re?

Kan det lø­ses så kort før tid før EM? Kan man vin­de EM med det for­svar, som Dan­mark har? Kan man vin­de EM med det for­svar, Dan­mark har nu? Kan man vin­de EM med det for­svar, Dan­mark har nu? Det er jo åben­lyst, at Mik­kel Han­sen skal ram­me sin top­form, for at Dan­mark kan nå langt, men hvad skal el­lers fun­ge­re? Det er jo åben­lyst, at Mik­kel Han­sen skal ram­me sin top­form, for at Dan­mark kan nå langt, men hvad skal el­lers fun­ge­re? Det er jo åben­lyst, at Mik­kel Han­sen skal ram­me sin top­form, for at Dan­mark kan nå langt, men hvad skal el­lers fun­ge­re?

»Num­mer tre. Dan­mark skal kun­ne kom­me i se­mi­fi­na­len og spil­le med om me­dal­jer, men når vi er i det lag, ser Frank­rig sta­er­ke ud, Po­len bli­ver go­de på hjem­me­ba­ne, Spa­ni­en har jeg og­så til at va­e­re lidt skar­pe­re end Dan­mark. Så det bli­ver hårdt i spil­let om me­dal­jer.«

»Jeg sy­nes, der er sto­re pro­ble­mer rent de­fen­sivt, hvis man må­ler sig med de an­dre tre fa­vo­rit­ter. Der mang­ler af­stem­ning mel­lem spil­ler­ne, og det er en ka­em­pe bet

»Jeg er ret sik­ker på, hol­det nok skal kom­me i top fi­re. Frank­rig, Dan­mark, Spa­ni­en er de tre helt sto­re fa­vo­rit­ter.«

»For­svars­spil­let, helt klart. Der mang­ler no­get sam­men­spil, no­get fa­el­les for­stå­el­se og en klar rol­le­for­de­ling på, hvem der skal tra­ek­ke la­es­set. For­sva­ret er ba­re me­get, me­get af­gø­ren­de for, at man kan nå helt til tops. Fin­der Dan­mark ik­ke en løs­ning, vin­der man hel­ler ik­ke.«

»Top fi­re. Jeg kan ik­ke bli­ve me­re kon­kret end det. Det er sim­pelt­hen umu­ligt. Dem, der gi­ver en el­ler an­den pla­ce­ring, vil jeg kal­de … Der er ik­ke no­gen af os, der kan spå.«

»For­sva­ret mod de go­de hold – ik­ke når vi mø­der de dår­li­ge hold el­ler hold fra mel­lem­klas­sen. Når vi mø­der de al­ler­bed­ste hold, bli­ver vi enormt ud­for­dret de­fen­sivt.«

»Det når vi nok ik­ke at gø­re. Der er man­ge, der er be­kym­ret for for­sva­ret, men det var

»Mel­lem num­mer et og fi­re. Jeg er ret sik­ker på, at vi ser Dan­mark, Spa­ni­en, Frank­rig og Po­len som de fi­re se­mi­fi­na­le­hold. Men der er man­ge hold, hvor man godt kan bli­ve ud­for­dret.«

»René Toft har klart ef­ter­ladt et hul. Men ud­for­drin­gen var der og­så, før han blev ska­det. For det for­svar, som lands­hol­det prak­ti­se­rer, kra­e­ver man­ge, man­ge tra­e­nings­ti­mer sam­men. Nu har det stå­et på i en pe­ri­o­de, og folk ken­der prin­cip­per­ne, så det bli­ver bed­re og bed­re. Men René Tofts med René Tofts ska­de. Vi så ved VM sid­ste år, at de blev me­re de­fen­si­ve i lø­bet af tur­ne­rin­gen, hvil­ket, jeg sy­nes, pas­se­de fint til spil­ler­ne, og spørgs­må­let er, om de og­så skal tra­ek­ke sig la­en­ge­re til­ba­ge nu. Og så er plad­sen som høj­re ba­ck jo og­så ved at bli­ve lidt en akil­les­ha­el for os. Der sker vir­ke­lig et fald i ni­veau, hvis man sam­men­lig­ner vo­res ven­stre ba­ck og play­ma­ker med høj­re­ba­ck­en. Det kan og­så godt bli­ve en ud­for­dring.«

»Ja, det kan det. Der skal fin­des den ret­te op­stil­ling, der sat­ses 100 pro­cent på, så spil­ler­ne ken­der de­res rol­le og ved, hvem der har de cen­tra­le plad­ser. Det er ti­m­in­gen, der skal sid­de li­ge i ska­bet, for når man mø­der de go­de hold, er der ik­ke plads til at la­ve ret man­ge fejl­ta­gel­ser.«

»Nej, det kan man ik­ke. Kom­mer hol­det ik­ke op på et hø­je­re ni­veau, hvor spil­ler­ne ik­ke la­ver de fejl, de gør nu, bli­ver det sva­ert. Men jeg er ik­ke i tvivl om, det bli­ver bed­re. hel­ler ik­ke spe­ci­elt godt for os ved VM i Qa­tar, så det kan godt va­e­re, at Nik­las Lan­din ba­re kan løf­te sig lidt. Det er na­e­sten umu­ligt at va­e­re må­l­mand med et dår­ligt for­svar, og han hav­de ik­ke den bed­ste tur­ne­ring. Men kan han løf­te sit ni­veau ba­re lidt af sig selv, har vi op­nå­et no­get, vi ik­ke hav­de der­ne­de.«

»Det kan man godt. Er man så fa­vo­rit til at vin­de? Det sy­nes jeg ik­ke. Det er og­så et spørgs­mål om, hvem man mø­der i se­mi­fi­na­len, hvis hol­det kan nå så langt. Vis­se hold vil­le kun­ne ud­for­dre vo­res for­svar rig­tig me­get.« fra­va­er be­ty­der, at man skal gra­ve dybt ef­ter en af­lø­ser.«

»Ja. Dan­mark er et af de al­ler­bed­ste – hvis ik­ke det bed­ste – an­grebs­hold i ver­den. Hol­det kan uden pro­ble­mer la­ve over 30 mål pr. kamp, uan­set hvem man spil­ler mod. Nor­malt set vil man hol­de mod­stan­de­ren ne­de på 23-24 mål, for så kan man slip­pe af sted med at la­ve 25-26 mål i gen­nem­snit. For Dan­mark er det ik­ke et must. I ste­det for at vin­de 27-24 vin­der de ba­re 33-30.«

»Det er vig­tigt, at for­sva­ret step­per op, for så kan vi pro­fi­te­re af den kon­tra­fa­se, der så skarp ud un­der Gol­den Le­ague. Og så er det vig­tigt, at spil­le­re som Mads Mensah og Ras­mus Lau­ge, der pra­este­re­de godt i Gol­den Le­ague, byg­ger vi­de­re på det og tra­e­der i ka­rak­ter i an­gre­bet. Vi ple­jer at si­ge, at vi for­ven­ter no­get ek­stra af René Toft, Mik­kel Han­sen og Nik­las Lan­din, og nu er Toft ude.

Der­for for­ven­ter vi os ba­re end­nu me­re af de to an­dre stjer­ner. Og det skal de kun­ne ba­e­re.« Det er spil­le­re, der har va­e­ret med i ga­met i man­ge år. Og det gi­ver tro og håb på, at de kan lø­se op­ga­ven.« »Nik­las Lan­din skal og­så stå en rig­tig flot slut­run­de. Men vi skal og­så ha­ve an­dre end Mik­kel, der tra­e­der i ka­rak­ter. Ras­mus Lau­ge har vist rig­tig god form og spil­let vir­ke­ligt godt. Jeg er sik­ker på, han går en stor slut­run­de i mø­de.«

»Høj­re­ba­ck­en er et ret vig­tigt punkt, for de an­dre bru­ger ufat­te­ligt me­get ener­gi på Mik­kel Han­sen. Der har Kas­per Søndergaard haft nog­le rig­tig go­de mester­ska­ber. Mads Chri­sti­an­sen har tid­li­ge­re va­e­ret rig­tig dyg­tig til at få bol­den kørt vi­de­re ud til fløj­en. Al­le si­ger jo ba­re Mik­kel Han­sen og Nik­las Lan­din. Men vi skal og­så ha­ve bol­den ud til de flø­je, der er så utro­ligt dyg­ti­ge.«

»Vi skal hå­be på, at Nik­las Lan­din står på sit nor­ma­le ni­veau, og gør han det, vil han ha­ve ri­ge­ligt med red­nin­ger til, at Dan­mark får et godt af­sa­et, selv hvis for­sva­ret ik­ke sid­der i ska­bet. Mik­kel er om no­gen vig­tig, men Nik­las er og­så ut­ro­lig cen­tral.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.