DBUs on­de OL-ho

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RIO-GIL­DE Det kna­ger i ho­ve­d­et på U21land­stra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen. Med godt syv må­ne­der til OL i Rio de Ja­neiro ved han sta­dig ik­ke, om han får lov at ud­ta­ge lan­dets bed­ste spil­le­re un­der 23 til den olym­pi­ske fod­bold­t­ur­ne­ring. Klub­ber­ne vil nem­lig nø­digt slip­pe si­ne un­ge folk, når de selv har bå­de tur­ne­rings­kam­pe og kva­li­fi­ka­tion til de eu­ro­pa­ei­ske klub­tur­ne­rin­ger, og da OL ik­ke er en FI­FA-tur­ne­ring er de ik­ke for­plig­tet til at gø­re det.

Ho­ved­pi­nen er dog ik­ke stør­re, end at den kan fjer­nes med en god po­r­tion stå­l­fast vil­je. Det me­ner Spil­ler­for­e­nin­gen, der som fag­for­e­ning re­pra­e­sen­te­rer spil­ler­nes in­ter­es­se. I den stan­dard­af­ta­le, der er en fast del af al­le spil­ler­kon­trak­ter, står der nem­lig, at klub­ber­ne er for­plig­tet til at gi­ve spil­le­re fri til del­ta­gel­se i ’even­tu­el­le tra­e­nings­sam­lin­ger, land­skam­pe og lig­nen­de’, som DBU måt­te ind­kal­de dem til.

Hvis Ni­els Fre­de­rik­sen kan le­ve med klub­ber­nes vre­de, kan han med an­dre ord sag­tens få si­ne fo­re­truk­ne spil­le­re med, hvis ba­re han ud­ta­ger dem.

»Det vil va­e­re selvvalgt af DBU, hvis DBU ik­ke ud­ta­ger det bed­ste hold til OL. Det føl­ger ik­ke af re­gelva­er­ket, at de dan­ske klub­ber skal spør­ges om lov, før DBU ud­ta­ger si­ne lands­hold,« si­ger Mads Øland, di­rek­tør i Spil­ler­for­e­nin­gen, og til­fø­jer, at hans med­lem­mer er klar, hvis DBU er:

»I Spil­ler­for­e­nin­gen har vi snak­ket med langt de fle­ste fra det hold, der kva­li­fi­ce­re­de os til OL. Uden und­ta­gel­se vil de rig­tig ger­ne spil­le den tur­ne­ring, og alt an­det vil­le jo og­så va­e­re tragisk.« Åben for for­tolk­ning Så­le­des en ho­ved­pi­nepi­l­le med på­stå­et virk­ning ser­ve­ret på et sølv­fad til Ni­els Fre­de­rik­sen. Som det og­så er til­fa­el­det i me­di­ci­na­lin­du­stri­en skal den dog li­ge igen­nem god­ken­del­se, og den er klub­ber­nes re­pra­e­sen­tan­ter i Di­vi­sions­for­e­nin­gen ik­ke me­get for at gi­ve.

I ste­det står de stejlt på, at klub­ber­ne har fuld rå­de­ret over spil­ler­ne al­le de da­ge, der ik­ke er kryd­set af i FI­FAs in­ter­na­tio­na­le kampka­len­der, og der­med og­så de da­ge, OL spil­les:

»Det, der er ga­el­den­de her, er, at DBU er med­lem af FI­FA og som så­dan for­plig­tet til at føl­ge FI­FAs reg­ler. Af de reg­ler føl­ger det, at DBU ik­ke kan ud­ta­ge spil­le­re, klub­ber­ne ik­ke øn­sker, uden for den in­ter­na­tio­na­le kampka­len­der. Der­for er det ik­ke re­le­vant, hvad der står i stan­dardspil­ler­kon­trak­ten, for DBU kan ik­ke ud­ta­ge spil­le­ren,« si­ger di­rek­tør Claus Thomsen.

Hos Spil­ler­for­e­nin­gen af­vi­ser Mads Øland klub­ber­nes ud­la­eg­ning.

»Så­dan me­ner jeg ik­ke, man kan tol­ke FI­FAs reg­ler,« ly­der det kort­fat­tet.

Til­ba­ge står Ni­els Fre­de­rik­sen og DBU med OL-ho­ved­pi­nen. Den juri­di­ske dis­kus­sion vil de ik­ke gå ind i, si­ger eli­te­chef Kim Hal­l­berg:

»Vo­res hold­ning er, at der skal fin­des en løs­ning på det her i fa­el­les­skab, så al­le par­ter kan le­ve med det. Det er det, der er vo­res ho­ve­d­in­ter­es­se.«

I ste­det fort­sa­et­ter di­a­lo­gen med klub­ber­ne, og den er sta­dig kon­struk­tiv, be­dy­rer par­ter­ne, selv om de løs­nings­for­slag, der hidtil har va­e­ret frem­me i me­di­er­ne, al­le er ble­vet skudt ned. In­gen hja­elp hos UE­FA Den stør­ste ud­for­dring er, at OL­tur­ne­rin­gen spil­les 3.-19. au­gust, hvor der bå­de er plan­lagt tre superliga-run­der, og hvor UE­FA har pro­gram­sat de to sid­ste kva­li­fi­ka­tions­run­der til klub­tur­ne­rin­ger­ne Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague.

Fra DBUs si­de har man fo­re­slå­et, at Su­per­liga­en kun­ne hol­de pau­se i pe­ri­o­den, li­ge­som ek­sem­pel­vis ty­sker­ne gør. Men det er ik­ke mu­ligt, ha­ev­der Di­vi­sions­for­e­nin­gen:

»Vi stram­mer i for­vej­en vo­res da­to­er til det yder­ste, for­di vi ik­ke har sa­er­ligt go­de kli­ma­ti­ske for­hold, og for­di der er så man­ge blo­ke­re­de da­to­er. Så der er sim­pelt­hen ik­ke hul i kampka­len­de­ren,« si­ger Claus Thomsen.

Hel­ler ik­ke hos UE­FA er der hja­elp at hen­te:

»På grund af stram­me ka­len­der­re­strik­tio­ner er det ik­ke en over­vej­el­se at ryk­ke da­to­er­ne for kva­li­fi­ka­tions­run­der­ne til Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague,« skri­ver for­bun­det i en mail til BT.

Ni­els Fre­de­rik­sen har og­så fo­re­slå­et, at han nø­jes med at ud­ta­ge en en­kelt spil­ler fra hver klub, men hel­ler ik­ke den løs­ning er umid­del­bart ble­vet købt. Der­for kna­ger knol­den fort­sat hos U21-tra­e­ne­ren.

Ku­ren skal fin­des se­ne­st 16. juli.

FC Midtjyl­land

AaB

FC Midtjyl­land

AaB

Brønd­by

AGF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.