Magnus­sen er en brik i et spil

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RØ­GEN ER VED at la­eg­ge sig ef­ter ’af­slø­rin­gen’ af Ke­vin Magnus­sens be­søg hos Re­nault F1. Jeg skri­ver ’afsløring’ i an­før­sels­tegn, for jeg tror, at hi­sto­ri­en var plan­tet i pres­sen. Man gi­ver ik­ke ver­dens bed­ste, ar­bejds­lø­se For­mel 1-kø­rer en rund­t­ur på fa­brik­ken for­an al­le an­sat­te, hvis man vil hol­de be­sø­get hem­me­ligt.

Selv­føl­ge­lig var der et re­elt for­mål med Magnus­sens be­søg – sand­syn­lig­vis en snak om re­ser­ve­kø­rer-job­bet – men det hand­le­de og­så om at sa­et­te Pa­stor Mal­do­na­do un­der pres. Ve­nezu­e­las na­tio­na­le olie­sel­skab, PDVSA, er an­gi­ve­ligt bag­ud med sin be­ta­ling for Mal­do­na­dos plads, men med Magnus­sen som en me­get åben­lys Plan B ved sponso­rer­ne i Ve­nezu­ela nu, at der snart skal pen­ge på bor­det – i god tid in­den team-pra­e­sen­ta­tio­nen 3. fe­bru­ar. SÅ MAL­DO­NA­DO OG hans mil­li­o­ner er sta­dig Re­naults Plan A. Det un­der­stre­ges og­så af, at fle­re Re­nault-che­fer an­gi­ve­ligt er ta­get til Ve­nezu­ela for at for­hand­le med PDVSA. Man ar­bej­der på at lø­se pro­ble­mer­ne med Mal­do­na­do, og jeg tror, Magnus­sen i før­ste om­gang bru­ges som et kom­bi­ne­ret skra­em­me­bil­le­de/ en Plan B.

Så­dan fo­re­går det i For­mel 1. Og Magnus­sen skul­le må­ske spil­le med og ud­nyt­te Re­naul­tin­ter­es­sen over for Ma­nor. Her er dan­ske­ren – med be­hø­rig øko­no­misk op­bak­ning – sta­dig det op­lag­te valg, men Ma­nor-le­del­sen me­ner, at de med de sid­ste to le­di­ge sa­e­der i 2016-fel­tet sid­der med al­le es­ser­ne. Med Re­nault-lin­ket kan Magnus­sen un­der­stre­ge, at han og­så har for­nuf­ti­ge kort i po­ker­spil­let. Man ar­bej­der på at lø­se pro­ble­mer­ne med Mal­do­na­do, og jeg tror, Magnus­sen i før­ste om­gang bru­ges som et kom­bi­ne­ret skra­em­me­bil­le­de/en Plan B DER KAN OG­SÅ va­e­re en me­re skum­mel grund til, at den nye Re­nault-le­del­se fo­re­tra­ek­ker Mal­do­na­do i 2016. Jeg ik­ke i tvivl om, at Re­nault med de­res For­mel 1-sats­ning ta­ger et stort spring op af re­sul­tat­lis­ter­ne – jeg er ba­re ik­ke sik­ker på, det bli­ver i år. Det team, de har over­ta­get fra Lo­tus, er ’udsu­l­tet’ – tek­nisk og men­ne­ske­ligt. Øko­no­mi­ske pro­ble­mer be­tød, at ar­bej­det med 2016-mo­del­len kom for sent gang. Re­naults For­mel 1-mo­tor er og­så kom­met bag­ef­ter, ef­ter Mer­ce­des og spe­ci­elt Fer­ra­ri for­bed­re­de de­res mo­to­rer. Lo­tus’ øko­no­mi­ske pro­ble­mer be­tød sam­ti­dig, at man­ge me­d­ar­bej­de­re for­lod tea­met, og så sent som i går an­non­ce­re­de man ef­ter he­le 26 nye me­d­ar­bej­de­re. DET TY­DER ALT sam­men på, at 2016 kan bli­ve en skuf­fel­se. Hvis det sker, skal der som re­gel rul­le ho­ve­d­er, og med et svagt li­ne-up som Mal­do­na­do og Jo­ly­on Pal­mer vil pi­len pe­ge på kø­rer­ne. Med en an­er­kendt kva­li­tets-kø­rer som Ke­vin Magnus­sen vil pi­len i ste­det kun­ne kom­me til at pe­ge på le­del­sen.

Og en­de­lig kan gårs­da­gens ransag­ning på Re­nault-fa­brik­ken få be­tyd­ning. Fransk po­li­ti led­te an­gi­ve­ligt ef­ter be­vi­ser, der kan knyt­te Re­nault til VW-skan­da­len om for­fal­ske­de foru­re­nings-an­gi­vel­ser. In­tet er be­vist, men Re­nault-ak­tier­ne faldt al­li­ge­vel mar­kant. Hvis Re­nault kom­mer ud i et øko­no­misk stormvejr, vil Mal­do­na­dos mil­li­o­ner bli­ve end­nu vig­ti­ge­re.

Jeg vil nø­dig vir­ke ne­ga­tiv, men hvis PDVSA kan og vil fort­sa­et­te med at be­ta­le for Mal­do­na­do, tror jeg, han be­hol­der sin plads. DET BE­TY­DER IK­KE, at Magnus­sen er ude af bil­le­det, for han kan med en re­ser­ve­kø­rer-plads po­si­tio­ne­re sig i for­hold til 2017. Og en­de­lig er der sta­dig en åben­lys chan­ce hos Ma­nor.

De kom­men­de uger bli­ver de mest spa­en­den­de i Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re.

BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.