Brø­let Ka­e­des sam­men med sy­ri­en­kri­ger

BT - - NYHEDER -

RA­DI­KA­LI­SE­RET over for DR Nyhe­der.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er den 24-åri­ge tid­li­ge­re dømt for vold og rø­ve­ri. Han blev ra­di­ka­li­se­ret un­der sit fa­engsels­op­hold, og da han blev løsladt, valg­te han at rej­se til Sy­ri­en. To gan­ge har han an­gi­ve­ligt va­e­ret ud­rejst til det bor­ger­krigs­haer­ge­de land, hvor han har la­ert at hånd­te­re vå­ben. På de so­ci­a­le me­di­er har han up­lo­a­det bil­le­der, hvor han po­se­rer med for­skel­li­ge vå­ben.

Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti op­ly­ste tid­li­ge­re fre­dag i en me­get kort­fat­tet pres­se­med­del­el­se, at en per­son vil bli­ve frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Hol­ba­ek.

Den 24-åri­ge blev an­holdt tors­dag klok­ken 16.20 i Østjylland.

Po­li­ti­et øn­sker ik­ke at si­ge, om frem­stil­lin­gen har re­la­tion til sa­gen om den 15-åri­ge pi­ge, men bå­de DR og TV2 er­fa­rer, at de to sa­ger har en sam­men­ha­eng.

Tors­dag blev den 15-åri­ge pi­ge va­re­ta­egts­fa­engs­let til 9. fe­bru­ar, i iso­la­tion til 26. ja­nu­ar. Og­så hen­des grund­lovs­for­hør blev holdt for dob­belt­luk­ke­de dø­re, så stort set in­tet er slup­pet ud om sa­gen til of­fent­lig­he­den.

Den dan­ske pi­ge er kon­ver­te­ret til is­lam, og har på so­ci­a­le me­di­er ud­trykt sym­pa­ti for hel­lig krig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.