ELEV BAN­KET

BT - - NYHEDER -

GROV VOLD at en af ger­nings­ma­en­de­ne holdt of­fe­ret fast, mens de an­dre på skift slog ham fle­re gan­ge i an­sig­tet med knyt­te­de na­e­ver. Blod­pøl på gul­vet »Der var blod på va­eg­gen og en stor blod­pøl på gul­vet. Vi har få­et at vi­de fra fle­re, at han blev smidt i con­tai­ne­ren,« forta­el­ler en klas­se­kam­me­rat og pe­ger på en stor af­faldscon­tai­ner, der står i lo­ka­let, og hvor der er ty­de­li­ge blod­plet­ter fra ha­en­del­sen.

Det er uvist, hvem fra sko­len der fandt ham i con­tai­ne­ren. Men klas­se­kam­me­ra­ter­ne forta­el­ler, at han trods sto­re ska­der i ho­ve­d­et var ved be­vidst­hed, da han blev fun­det.

Iføl­ge of­fe­rets klas­se­kam­me­ra­ter var han hårdt med­ta­get ef­ter ha­en­del­sen og måt­te straks en tur på ska­destu­en. Det var dog ik­ke nød­ven­digt at kon­tak­te en am­bu­lan­ce. Ud­over et blåt øje, fik den 15-åri­ge na­e­sen bra­ek­ket, en tand fla­ek­ket og ka­e­ben slå­et af led. Ja­lou­si­dra­ma Iføl­ge klas­se­kam­me­ra­ter­ne var det et sandt ja­lou­si­dra­ma, der ud­lø­ste det for­fa­er­de­li­ge over­fald, og den in­vol­ve­re­de pi­ge vid­ste godt, at de ma­ske­re­de ger­nings­ma­end var på vej til sko­len og vil­le de­le øre­ta­e­ver ud.

Kø­ben­havns Po­li­ti be­kra­ef­ter epi­so­den til BT:

»Jeg kan be­kra­ef­te, at der var en epi­so­de på Ny Hol­la­en­der­sko­len den 12. ja­nu­ar, hvor en grup­pe på om­kring 10 per­so­ner over­fal­der en an­den dreng om­kring kl. 14. Han fik nog­le ta­esk og blev til­delt fle­re knyt­na­e­ve­slag i an­sig­tet,« si­ger vagt­ha­ven­de hos Kø­ben­havns Po­li­ti, Hen­rik Stormer, til BT.

Po­li­ti­et ef­ter­for­sker over­fal­det, men mang­ler at fo­re­ta­ge fle­re af­hø­rin­ger. Der­for vil de ik­ke på nu­va­e­ren­de tids­punkt ud med så man­ge de­tal­jer. Men vagt­che­fen be­kra­ef­ter, at over­falds­ma­en­de­ne var ma­ske­re­de og ’gik må­l­ret­tet’ ef­ter dren­gen fra 9. klas­se. Vold­som ud­vik­ling »Vi har en idé om, hvor vi skal le­de (ef­ter ger­nings­ma­en­de­ne, For­ud for epi­so­den hav­de der va­e­ret nog­le ska­er­myds­ler. Det er nog­le uove­r­ens­stem­mel­ser mel­lem nog­le un­ge ma­end, som ud­vik­ler sig vold­somt,« forta­el­ler Hen­rik Stormer.

Ny Hol­la­en­der­sko­len af­vi­ser at kom­men­te­re epi­so­den, men til Ritzau forta­el­ler bør­ne- og un­ge­di­rek­tør In­ger An­der­sen, at Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne nu vil op­trap­pe SSP­sam­ar­bej­det mel­lem sko­le, so­ci­al­for­valt­ning og po­li­ti­et.

BT har des­u­den va­e­ret i kon­takt med med­lem­mer fra sko­le­be­sty­rel­sen, der forta­el­ler, at de er ble­vet un­der­ret­tet om de­tal­jer­ne i sa­gen. For­u­den po­li­ti­an­mel­del­sen vil de nu bru­ge det na­e­ste styk­ke tid på at over­ve­je na­e­ste tra­ek. De sag­de, at de ba­re vil­le snak­ke med ham, men det pas­se­de jo ik­ke. Til sidst gik han ud ad sko­lens bag­ind­gang, hvor halv­de­len af ger­nings­ma­en­de­ne ven­te­de på ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.