Et an­det ta­e­skeh

BT - - NYHEDER -

SKOLEVOLD Det er an­den gang in­den for blot en uge, at et ta­e­ske­hold er gå­et amok på en fol­ke­sko­le. I sid­ste uge tra­eng­te tre un­ge ma­end, som me­nes at va­e­re i al­de­ren 15-17 år, ind på Bjør­ne­højsko­len i den nord­s­ja­el­land­ske by An­nis­se Nord ved Hels­in­ge og slog to af sko­lens ele­ver ned.

»Det er kor­rekt, at tre un­ge ma­end, må­ske fle­re, i al­de­ren 15-17 år klok­ken 14.00 tra­eng­te ind i blok C på sko­len og slog to af vo­res dren­ge. Den ene blev ramt på ka­e­ben, gik i gul­vet og har få­et hjer­ne­rystel­se. Ef­ter om­sta­en­dig­he­der­ne har dren­ge­ne det li­ge nu godt, og vi har selv­føl­ge­lig un­der­ret­tet de ret­te myn­dig­he­der om ha­en­del­sen,« for­kla­rer Bjør­ne­højsko­lens le­der Ole Pe­ter­sen til Lo­ka­la­vi­sen Gribs­kov.

Til BT forta­el­ler Ole Pe­ter­sen, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.