Old amok i Nord­s­ja­el­land

BT - - NYHEDER -

det var en af sko­lens la­e­re­re, som blev til­kaldt og fik for­vist de tre un­ge ma­end fra sko­lens om­rå­de. La­e­rer til­kaldt »Det hav­de rin­get ud på det tids­punkt, så der var ret man­ge ele­ver til ste­de. Nog­le af dem får fat i en la­e­rer, som får kaldt de tre un­ge ma­end til sig og for­sø­ger at snak­ke med dem, men de sva­rer ham ik­ke ret pa­ent. Men det tog la­e­re­ren ret stil­le og ro­ligt,« si­ger Ole Pe­ter­sen.

Skole­le­de­ren har ik­ke før op­le­vet en sag, hvor per­so­ner tra­en­ger ind på sko­lens om­rå­de og over­fal­der sko­lens ele­ver. Men ha­en­del­sen har iføl­ge Lo­ka­la­vi­sen Gribs­kov skabt uro blandt ele­ver og fora­el­dre på sko­len. Ut­ryg­ge fora­el­dre Så­le­des forta­el­ler fora­el­dre iføl­ge avi­sen, at de og de­res børn er me­get ut­ryg­ge ved si­tu­a­tio­nen. Og spe­ci­elt det fak­tum, at ha­en­del­sen ind­traf på sko­lens om­rå­de, hvor ele­ver bør kun­ne fø­le sig tryg­ge, er en kil­de til uro.

Det gen­ken­der Ole Pe­ter­sen dog ik­ke.

»Jeg kan ik­ke ude­luk­ke, at der er ele­ver og fora­el­dre, som er ut­ryg­ge, men jeg har ik­ke selv op­le­vet hen­ven­del­ser om det. Og de to dren­ge, som det gik ud over, er beg­ge i sko­le igen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.