’Jeg skal al­drig va­e­re dom­mer’

BT - - NYHEDER -

Det er nok et lidt hår­de­re job, end jeg hav­de reg­net med. Jeg vid­ste godt, at det vil­le va­e­re hårdt, men det er al­drig sjovt at se no­gens drøm bli­ve sluk­ket og se dem bli­ve ke­de af det So­fie Lin­de, ’X Fa­ctor’-va­ert godt for­stå, at der er et gran af fru­stra­tion hos dem,« si­ger So­fie Lin­de.

Det er ik­ke før­ste gang, den gar­ve­de dom­mer og den 26-åri­ge jy­ske va­ert kom­mer i klam­me­ri. Al­le­re­de i sa­e­so­nens før­ste af­snit i sid­ste uge var So­fie Lin­de ude i om­kla­ed­nin­gen for at forta­el­le dom­mer­ne, at de er for hår­de og ukon­struk­ti­ve, når de kom­men­te­rer del­ta­ger­nes stil og ud­strå­ling.

Sa­er­ligt del­ta­ge­ren Sa­ra, der er en­lig mor og udsmyk­ket med ta­to­ve­rin­ger og pi­ercin­ger, op­le­ve­de Bla­ch­mans hår­de to­ne i sid­ste uge. »Du har for fan­den et selvva­erds­pro­blem« og »Du har jo ik­ke ac­cep­te­ret dig selv« var nog­le af kom­men­ta­rer­ne fra den ru­ti­ne­re­de dom­mer, som men­te, at det vil­le va­e­re et for stort te­ra­pe­u­tisk pro­jekt at gå ind i.

På So­fie Lin­des kri­tik af dom­mer­ne kvit­te­re­de Bla­ch­man med, at det var en del af hen­des job­be­skri­vel­se at ta­ge imod gra­e­den­de men­ne­sker. Den del er So­fie Lin­de nu godt klar over, men det er ik­ke nemt. Lidt hår­de­re end for­ven­tet »Det er nok et lidt hår­de­re job, end jeg hav­de reg­net med. Jeg vid­ste godt, at det vil­le va­e­re hårdt, men det er al­drig sjovt at se no­gens drøm bli­ve sluk­ket og se dem bli­ve ke­de af det,« si­ger So­fie Lin­de.

Hun for­kla­rer, at del­ta­ger­ne for det me­ste ta­ger det ret pa­ent, men at fa­mi­li­er­ne of­te bli­ver me­get ke­de af det.

»Det er med til, at fø­lel­ser­ne sid­der uden på tø­jet, og er nok med til, at jeg re­a­ge­rer, som jeg nog­le gan­ge gør. Men det har ik­ke nød­ven­dig­vis no­get at gø­re med, at jeg er vildt ue­nig i dom­mer­ne,« si­ger So­fie Lin­de, som un­der­stre­ger, at der ge­ne­relt er rig­tig god stem­ning mel­lem hen­de og dom­mer­ne. Vil­le ik­ke kun­ne sluk­ke dørm­me »Når voks­ne men­ne­sker er ue­ni­ge, dis­ku­te­rer de. Det kan Bla­ch­man og jeg og­så gø­re, men vi er på in­gen må­der uven­ner,« si­ger So­fie Lin­de, der som ud­gangs­punkt sy­nes, dom­mer­ne er rig­tig kon­struk­ti­ve over for del­ta­ger­ne.

Hun er ba­re glad for, at hun ik­ke selv sid­der i den stol.

»Jeg skal al­drig no­gen­sin­de va­e­re dom­mer. Jeg vil­le ik­ke kun­ne si­ge de ord og sluk­ke al­le de drøm­me,« si­ger So­fie Lin­de og slut­ter:

»Re­mee dril­ler mig med, at hvis jeg var dom­mer, vil­le det bli­ve et stort bør­ne­pro­gram, hvor al­le vil­le vin­de og va­e­re gla­de.«

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Bla­ch­man.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.