Pa­e­da­go­ger skal un­der­vi­ses i en ny rol­le

BT - - NYHEDER -

Med fol­ke­sko­lere­for­men er pa­e­da­go­ger kom­met til at spil­le en stør­re rol­le i hver­da­gen på lan­dets sko­ler, og 1.800 pa­e­da­go­ger skal de kom­men­de år på ef­ter­ud­dan­nel­se.

Når pa­e­da­go­ger­ne står for­an tav­len, fø­ler de of­te, at de skal spil­le la­e­re­re, forta­el­ler Tri­ne An­ker­stjer­ne, der står for ef­ter­ud­dan­nel­se af pa­e­da­go­ger på Pro­fes­sions­højsko­len UCC i Kø­ben­havn og Hil­le­rød. Øre­ma­er­kes »De har en fo­re­stil­ling om, at de skal va­e­re på en be­stemt må­de. Man­ge af dem ita­lesa­et­ter det over for os på den her må­de: ’Jeg op­fø­rer mig som en la­e­rer’,« si­ger Tri­ne An­ker­stjer­ne.

»Det vil de egent­lig ik­ke, og det var jo ik­ke det, der var for­må­let med re­for­men. Hvis man vil­le ha­ve me­re af det sam­me, kun­ne man jo ba­re ha­ve an­sat fle­re la­e­re­re,« si­ger hun.

A.P. Møl­ler Fon­den har be­slut­tet, at en del af den mil­li­ard kro­ner, som fon­den har ska­en­ket den dan­ske fol­ke­sko­le, skal øre­ma­er­kes et ef­ter­ud­dan­nel­ses­pro­jekt, som pa­e­da­go­ger­nes fag­for­e­ning, Bupl, og Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning står bag.

I alt 15.000 pa­e­da­go­ger ar­bej­der med fol­ke­sko­le- og fri­tids­om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.