Er­kla­e­ret hjer­ne­død ef­ter mis­lyk­ket me­di­c­in­for­søg

BT - - NYHEDER -

Et me­di­cinsk for­søg i Frank­rig er gå­et helt galt.

Det op­ly­ser den fran­ske sund­heds­mi­ni­ster Ma­ri­sol Tou­rai­ne.

Én per­son er ble­vet er­kla­e­ret hjer­ne­død, mens fem an­dre er ind­lagt. En la­e­ge på en kli­nik i by­en Ren­nes, hvor for­sø­get har fun­det sted, si­ger, at tre per­so­ner mu­lig­vis er ble­vet han­di­cap­pet for al­tid.

Ma­ri­sol Tou­rai­ne op­ly­ser, at for­sø­get er ble­vet indstil­let øje­blik­ke­ligt.

I alt skal 90 per­so­ner ha­ve få­et do­ser i for­skel­lig stør­rel­se i for­bin­del­se med for­sø­get. Dre­jer sig om seks ma­end Ma­ri­sol Tou­rai­ne si­ger, at mi­ni­ste­ri­et ik­ke er klar over, hvad me­di­ci­nen var be­reg­net til, men at de seks fri­vil­li­ge for­søgs­per­so­ner var ved godt hel­bred, indtil de tog me­di­ci­nen. Der er ta­le om seks ma­end i al­de­ren 28 til 49 år. Der er ik­ke op­lys­nin­ger om al­de­ren på den per­son, der er rap­por­te­ret hjer­ne­død.

Sund­heds­mi­ni­ster Tou­rai­ne si­ger, at den før­ste af de seks be­gynd­te at få symp­to­mer på, at no­get er galt, i søn­dags.

Si­den er symp­to­mer­ne grad­vist duk­ket op hos de øv­ri­ge fem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.