7. Øko­no­misk kri­se

BT - - NYHEDER -

Et sam­le­be­greb for po­ten­ti­el­le kri­ser, der kan op­stå - en­ten glo­balt el­ler som set for ny­lig i Eu­ro­pa. Ufri­vil­lig­hed fra ban­ker­ne til at ud­lå­ne pen­ge, som brag­te skår i gla­e­den hos er­hvervs­li­vet såvel som hos pri­vat­per­so­ner, mens bo­lig­mar­ke­der­ne skran­te­de, og ar­bejds­løs­he­den steg. Ga­eldskri­ser, fi­nanskri­ser og glo­bal øko­no­misk usik­ker­hed kan ha­ve ne­ga­tiv be­tyd­ning på de fle­ste lan­des øko­no­mi­er. Ter­r­oren ha­er­ger for­skel­li­ge ste­der i ver­den, og vi er al­le sam­men ban­ge for bom­be­an­greb og skud­mas­sa­krer ved højlys dag. Men der er må­ske grund til at be­kym­re sig me­re om den elek­tro­ni­ske sik­ker­hed. Det så­kald­te Sik­ker­heds­po­li­ti­ske Ba­ro­me­ter har talt, og det er der kom­met en li­ste over de stør­ste trus­ler ud af. Nog­le har aen­dret pla­ce­ring på li­sten i for­hold til sid­ste

Er en trus­sel mod klo­den som hel­hed - stig­nin­ger i vand­stands­ni­veau­er og vold­som­me vej­r­fa­eno­me­ner er med til at for­sta­er­ke sik­ker­heds­ri­ci­si på tva­ers af lan­de­gra­en­ser. Iføl­ge FNs sik­ker­heds­råd kan kli­ma­for­an­drin­ger true fø­de­va­resik­ker­he­den, men­ne­ske­lig sund­hed og øge men­ne­skers sår­bar­hed ved ek­stre­me be­gi­ven­he­der. Det kan un­der­mi­ne­re sta­ters sta­bi­li­tet og øge mi­gra­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.