TRUS

BT - - NYHEDER -

år, men top tre er ind­ta­get af cy­be­ran­greb, mi­gra­tion og usta­bi­li­tet i Eu­ro­pa.

Ter­r­o­ris­me kom­mer der­i­mod først ind på en fjer­de­plads, hvil­ket kan vir­ke be­syn­der­ligt ef­ter ter­r­or­an­gre­bet mod Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen for godt et år si­den. Men iføl­ge se­ni­o­r­for­sker Kri­sti­an Sø­by Kri­sten­sen skyl­des det for­ment­lig de ads­purg­te eks­per­ters fo­kus på trus­ler mod sta­ten som hel­hed og ik­ke en­kelt­stå­en­de til­fa­el­de.

Kri­sti­an Sø­by Kri­sten­sen står sam­men med kol­le­ger fra Cen­ter for Mi­li­ta­e­re Stu­di­er bag den år­li­ge un­der­sø­gel­se, og han me­ner, at cy­be­ran­greb end­nu en gang ind­ta­ger før­ste­plad­sen, for­di det er en ud­for­dring, som ram­mer bredt.

»Det er min per­son­li­ge vur­de­ring, at man­ge af os er be­kym­re­de for, at no­gen stja­e­ler vo­res per­son­li­ge op­lys­nin­ger, el­ler at virk­som­he­der­ne bli­ver an­gre­bet af kri­mi­nel­le. Det hand­ler i bund og grund om fryg­ten for la­ek­ke­de op­lys­nin­ger,« si­ger se­ni­o­r­for­sker Kri­sti­an Sø­by Kri­sten­sen og til­fø­jer, at ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten og Cen­ter for Cy­ber­sik­ker­hed vur­de­rer, at trus­len om cy­be­ran­greb er gan­ske høj. Den stør­ste frygt Det er tred­je gang, en for­sker­grup­pe fra Cen­ter for Mi­li­ta­e­re Stu­di­er på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet har bedt bl.a. po­li­ti­ke­re, em­beds­folk, for­ske­re og me­nings­dan­ne­re vur­de­re trus­sels­bil­le­det mod Dan­mark. I går ud­kom rap­por­ten, og her slår eks­per­ter alt­så fast, at det er de elek­tro­ni­ske an­greb, som ud­gør den stør­ste frygt.

Kri­sti­an Sø­by Kri­sten­sen me­ner, man kan de­le cy­be­ran­greb op i tre grup­per: Den kri­mi­nel­le del, hvor man f.eks. stja­e­ler pen­ge fra pri­vat­per­so­ner. Der­na­est spio­na­gen mod in­sti­tu­tio­ner, virk­som­he­der og stats­li­ge or­ga­ner, som kan va­e­re at ha­cke sig ind i No­vo Nor­disks sy­ste­mer og lu­re på den ny­e­ste in­sul­in­forsk­ning el­ler se op­lys­nin­ger om Dan­mark for­ud for et Nato-top­mø­de.

Sidst, men ik­ke mindst, er der den mest sja­eld­ne form for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.