3. Usta­bi­li­tet i Eu­ro­pa

BT - - NYHEDER -

Det hand­ler om, hvad Rusland kan fin­de på at gø­re ef­ter kon­fron­ta­tio­nen med Ve­sten i for­hold til Ukrai­ne, som ud­lø­ste sank­tio­ner fra EU og USA. Det vil si­ge, om si­tu­a­tio­nen i Ukrai­ne er sta­bil el­ler usta­bil, og hvor stor ri­si­ko­en er for, at en kon­flikt kan blus­se op, så si­tu­a­tio­nen ud­vik­ler sig. Samt og­så flygt­nin­ge­kri­sen, som pres­ser bl.a. Schen­gen-sa­m­ar­bej­det mel­lem EU-lan­de­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.