12. Pan­de­mi­er

BT - - NYHEDER -

Er en glo­bal epi­de­mi med spred­ning af in­fek­tions­syg­dom over me­get sto­re geo­gra­fi­ske om­rå­der. Hi­sto­ri­ske ek­semp­ler er ko­le­ra og pest. Det vil kun­ne fø­re til di­rek­te kon­se­kven­ser for liv, hel­bred og vel­fa­erd - bå­de i form af sam­fund­s­ø­ko­no­mi og sam­fun­dets funk­tions­dyg­tig­hed, for­di bl.a. sund­heds­sy­ste­mer sa­et­tes un­der vold­somt pres. Syg­dom­me­ne kan ud­vik­le sig og spre­des, hvil­ket kan va­e­re sva­ert at kon­trol­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.