LER

BT - - NYHEDER -

an­greb, nem­lig brug af vir­tu­el­le red­ska­ber. Det kan f.eks. va­e­re at sluk­ke for al strøm­men på et sy­ge­hus, så man brin­ger pa­tien­ters liv i fa­re, for­di al­le re­spira­to­rer sluk­kes. Den ty­pe an­greb er der dog ik­ke stor ri­si­ko for iføl­ge se­ni­o­r­for­ske­ren, da der er få, som har in­ter­es­se i at gø­re ska­de på den må­de. Spio­na­ge »An­gre­be­ne hand­ler of­te om spio­na­ge – of­te mod of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner. Trus­len er al­vor­lig, og der bli­ver gjort en del for at gø­re op­ma­er­k­som på, at trus­len er me­get re­el,« si­ger Kri­sti­an Sø­by Kri­sten­sen.

Cy­be­ran­greb kan alt­så spa­en­de vidt, der­for fin­des der iføl­ge Be­red­skabs­sty­rel­sen og­så en ra­ek­ke ter­mer, som be­teg­ner em­net. Cyberkriminalitet, cy­ber­sa­bo­ta­ge, cy­berak­ti­vis­me, cy­ber­spio­na­ge, cy­ber­ter­ror og cyberkrig. An­gre­be­ne har end­nu ik­ke ko­stet men­ne­ske­liv, men trus­len mod en ra­ek­ke sam­funds­funk­tio­ner kan in­di­rek­te få kon­se­kven­ser for liv, hel­bred og vel­fa­erd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.