Ti­vo­lis nye for­ly­stel­se er som et Kin­de­ra­eg

BT - - NYHEDER -

FOR­LY­STEL­SE for de små, på na­e­ste eta­ge er der to slags vog­ne, hvor den ene dre­jer ret sta­er­kt, mens den an­den dre­jer me­re lang­somt og fa­mi­lie­ag­tigt. Så der er tre for­skel­li­ge op­le­vel­ser i den sam­me for­ly­stel­se. Det har man ik­ke haft før,« forta­el­ler Ti­vo­lis pres­se­chef, Tor­ben Plank til BT.

For at skaf­fe plads til det 45 me­ter hø­je tårn, måt­te en af de gam­le for­ly­stel­ser ry­ge. Nem­lig ’Dra­gen’, som har va­e­ret luk­ket de sid­ste 18 må­ne­der.

»Den blev sim­pelt­hen tra­et. Men den har haft sin tid. Der­for blev den ta­get ud af re­per­toi­ret. For det er jo – desva­er­re – så­dan, at når Ti­vo­li skal for­ny sig og ha­ve en ny og stør­re for­ly­stel­se, så er der en an­den, der må gå ud. Men det er og­så med til at hol­de os i li­ve,« me­ner Tor­ben Plank.

Fa­ta­mor­ga­na kom­mer sam­let til at ko­ste 50 mio. kro­ner. Og den er ved at bli­ve op­ført i det om­rå­de af Ti­vo­li, som bli­ver kaldt ’Ori­en­ten’, hvor ’Det gyldne tårn’ og ’Da­e­mo­nen’ og­så lig­ger. Dan­marks vil­de­ste og la­eng­ste rut­sje­ba­ne er ube­stridt ’Ju­vel­en’ i Djurs Som­mer­land. I den sid­der man i ATV-vog­ne, og man får to tu­re med en top­ha­stig­hed på 85 km i ti­men. Og så er ’Ju­vel­en’ den la­eng­ste rut­sje­ba­ne i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.