Bedste­f­ar­ban­den

BT - - NYHEDER -

KUP­PET brugt det me­ste af de­res liv på kri­mi­na­li­tet.

I den for­gang­ne uge blev tre af de syv smyk­ke­ty­ve kendt skyl­di­ge i ty­ve­ri­et, der be­trag­tes som det stør­ste i Eng­lands kri­mi­nal­hi­sto­rie. Fi­re var al­le­re­de dømt. Tre års plan­la­eg­ning Plot­tet til ty­ve­ri­et hav­de de brugt tre år på at ud­ta­en­ke, in­den de i på­ske­fe­ri­en 2015 ef­fek­tu­e­re­de de­res pla­ner. Her brød de i før­ste om­gang ind via en ele­va­torskakt i byg­nin­gen, der hu­se­de va­er­di­gop­be­va­rings­fir­ma­et, krav­le­de ned i bun­den af skakten, hvor de som i en an­den Ol­sen Ban­den-film bo­re­de sig gen­nem en 51 cm tyk be­ton­mur.

Da­gen ef­ter vend­te ty­ve­ne til­ba­ge for at tøm­me 73 af i alt 999 de­pot­bok­se for smyk­ker, guld og kon­tan­ter med en sam­let va­er­di på svim­len­de 14 mil­li­o­ner pund - sva­ren­de til 140 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner.

Kun en tred­je­del af ud­byt­tet er si­den ble­vet fun­det - bl.a. un­der grav­ste­ne på en kir­ke­gård.

Ger­nings­ma­en­de­nes al­der til­sam­men er an­slå­et til at lig­ge på om­kring 500 år, med den yng­ste mand på 42 og to i 70er­ne, mens den ae­ld­ste, Bri­an Re­a­der, der be­trag­tes som en af de le­den­de fi­gu­rer, er 76. Om ham blev det i øv­rigt no­te­ret, at han an­kom til ger­nings­ste­det i bus på sit pen­sio­ni­st­kort.

Der­u­d­over er Bri­an Re­a­der hel­ler in­gen vår­ha­re i den kri­mi­nel­le ver­den. Han har tid­li­ge­re sid­det fa­engs­let i for­bin­del­se med et be­ryg­tet guld­bar­re-ty­ve­ri, som fandt sted i He­at­hrow Luft­havn til­ba­ge i 1983. Man­ge rø­ve­ri­er bag sig Mens en af ty­ve­ban­dens ad­vo­ka­ter fo­re­slog, at man kun­ne ba­se­re en film ved navn ’Bad Grand­pas’ på Hat­ton Gar­den-ty­ve­ri­et, så slog ef­ter­for­sker­ne til gen­ga­eld fast, at ban­de­med­lem­mer­ne nok var op­pe i åre­ne, men de var og­så farlige ma­end med en per­le­ra­ek­ke af va­eb­ne­de rø­ve­ri­er bag sig.

Hvor la­en­ge de skal bag trem­mer, bli­ver først af­gjort til marts.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.