Pa­edo­fi­li­til­talt: ’Over­greb var for­kert’

BT - - NYHEDER -

Den 48-åri­ge mand fra Ran­ders, der er til­talt i dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste pa­edo­fi­lisag, er så far­lig, at han bør idøm­mes for­va­ring på ube­stemt tid.

Det er vur­de­rin­gen fra Retsla­e­ge­rå­det, som i går blev lagt frem i den langstrak­te sag ved Ret­ten i Ran­ders.

Retsla­e­ge­rå­det me­ner, at den til­tal­te ud­gør en så over­ha­en­gen­de fa­re for an­dre, at det er på­kra­e­vet, at han idøm­mes for­va­ring.

Den til­tal­te selv teg­ne­de et an­det bil­le­de, da han blev ud­s­purgt af sin for­sva­rer. Her for­kla­re­de han, at han godt var klar over, at det var for­kert og ulov­ligt, da han for­greb sig på sin vens børn.

»Det er for­kert, det er jeg godt klar over. Men når man er i det mil­jø, så be­kra­ef­ter man he­le ti­den hin­an­den i, at det ik­ke er så slemt, oven i kø­bet helt i or­den, i hvert fald vis­se ting. Det har jeg og­så va­e­ret på­vir­ket af,« for­kla­re­de den til­tal­te.

Han til­fø­je­de, at 19 må­ne­ders va­re­ta­egts­fa­engs­ling hav­de åb­net hans øj­ne for de kon­se­kven­ser, han hav­de på­ført si­ne of­re.

Han sag­de og­så, at han hav­de er­kendt at va­e­re pa­edo­fil - ik­ke for at blåstemp­le si­ne eg­ne hand­lin­ger, men me­re som en slags ’råb om hja­elp’.

»Jeg vil­le ger­ne vi­se, at jeg er­ken­der at ha­ve det­te pro­blem og vil­le ha­ve hja­elp til det­te. Det var, hvad jeg lag­de i at si­ge, at jeg er pa­edo­fil,« sag­de den til­tal­te.

Han for­kla­re­de, at han i pe­ri­o­der hav­de lidt af al­vor­lig de­pres­sion som føl­ge af et kuld­sej­let ae­g­te­skab. Hans ko­ne var al­ko­ho­li­ker, og en af søn­ner­ne blev fjer­net og an­bragt i fa­mi­lieple­je.

Det var dog ik­ke no­get, der gjor­de ind­tryk på an­kla­ger Mor­ten Ras­mus­sen.

»Min op­fat­tel­se er, at til­tal­te på al­le mu­li­ge må­der prø­ver at ba­ga­tel­li­se­re sin rol­le. Han prø­ver at gø­re sig selv til en form for of­fer,« sag­de Mor­ten Ras­mus­sen.

Bi­stands­ad­vo­ka­ten for de kra­en­ke­de børn pra­e­sen­te­re­de fre­dag et er­stat­nings­krav på i alt 150.000 kro­ner til de fi­re børn, som den 48-åri­ge er til­talt for at ha­ve kra­en­ket.

Rets­sa­gen fort­sa­et­ter 22. ja­nu­ar, og der ven­tes at fal­de dom 4. marts.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.