Ce­li­ne Dions mand død

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD Ce­li­ne Dion er kendt for at frem­fø­re en af de mest kend­te ka­er­lig­heds­san­ge i ny­e­re tid. Her er hi­sto­ri­en om, hvor­dan hun mød­te og se­ne­re hen fo­rel­ske­de sig i sin nu af­dø­de mand René Angélil, som hun tro­fast stod ved si­den af gen­nem 21 års ae­g­te­skab, to abor­ter og to me­get hår­de syg­doms­for­løb. Den ca­na­di­ske sang­fugl mød­te sin frem­ti­di­ge mand, da hun kun var 12 år gam­mel - han var 38 år og blev hen­des ma­na­ger. Det var dog først se­ne­re, at ka­er­lig­he­den op­stod mel­lem Ce­li­ne Dion og René Angélil. Om­kring 15 år se­ne­re blev de gift på trods af den sto­re al­der­s­for­skel, men det har al­drig va­e­ret et pro­blem for par­ret.

»Jeg er ik­ke over­ra­sket over, at vi blev gift med hin­an­den, for­di vi har de sam­me drøm­me. Vi har de sam­me mål, og vi respek­te­rer hin­an­den,« sag­de Dion i 1995 iføl­ge ETon­li­ne.

Se­ne­re har Ce­li­ne Dion for­talt, at hun var om­kring 17-18 år, da fø­lel­ser­ne for ma­na­ge­ren blev ro­man­ti­ske. Iføl­ge san­ge­ren selv, så hav­de mo­de­ren set det kom­me la­en­ge. Hun bil­li­ge­de det dog på in­gen må­de i be­gyn­del­sen.

Hun in­si­ste­re­de over for sin mor på, at det alt­så ik­ke ba­re var en kortva­rig fo­rel­skel­se, men til sidst hav­de mo­de­ren ik­ke no­get valg, og san­ge­r­in­den forta­el­ler, at ’ka­er­lig­he­den vandt’. Af­lyst kon­cer­ter I rol­len som ma­na­ger tog Angélil sig af Ce­li­ne Dions kar­ri­e­re og var der­med en vig­tig del af hen­des liv - la­en­ge før de blev gift. Men rol­ler­ne aen­dre­de sig dra­stisk, da par­ret fik en for­fa­er­de­lig nyhed i 1998.

Her fik Angélil at vi­de, at han hav­de hals­kra­eft. Dion tog or­lov fra at op­tra­e­de for at ta­ge sig af sin mand på trods af, at hun hav­de ka­em­pe suc­ces med hit­tet ’My Heart Will Go On’ fra den Oscar-vin­den­de film ’Ti­ta­nic’ året før. Or­loven va­re­de i to år, og han blev meldt rask her­ef­ter. Ram­mer hårdt »Når så­dan no­get sker for en, ram­mer det dig hårdt. Men jeg føl­te mig me­get sta­erk, for­di jeg sag­de til mig selv ’René har brug for mig - må­ske for før­ste gang i mit liv’,« sag­de hun til ETon­li­ne.

Men kra­ef­ten hav­de ik­ke slup­pet sit ond­skabs­ful­de greb. I 2013 for­tal­te Angélil sin ko­ne, at kra­ef­ten var vendt til­ba­ge.

Tors­dag blev det of­fent­lig­gjort, at René Angélil sov stil­le ind i par­rets hjem i Las Ve­gas i fa­mi­li­ens na­er­va­er. Og i går lød det så, at stjer­nen har af­lyst si­ne kon­cer­ter i we­e­ken­den iføl­ge en of­fi­ci­el ud­ta­lel­se på hen­des hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.