Rig­ti­ge ven­ner gø

BT - - SUNDHED -

LYKKELI’ NU

Stu­di­et er godt, for­di det spa­en­der over så man­ge år, me­ner di­rek­tør hos In­sti­tut for Lyk­ke­forsk­ning Meik Wiking. Han me­ner ik­ke, at pen­ge er uden be­tyd­ning, men han er enig i, at so­ci­a­le re­la­tio­ner er det mest af­gø­ren­de for vo­res livskva­li­tet. Lev sundt og bliv lyk­ke­lig »Det er så ind­lej­ret i os, at vi har brug for at fø­le os set, hørt og el­sket. Som en del af no­get stør­re end os selv,« si­ger Meik Wiking.

I en un­der­sø­gel­se af lyk­ke­ni­veau­et blandt bor­ge­re i Dra­gør kom In­sti­tut for Lyk­ke­forsk­ning frem til, at de en­som­me bor­ge­res lyk­ke­ni­veau lå på sam­me ni­veau, som man el­lers ser i krigs­haer­ge­de lan­de.

»Det vi­ser, at en­som­me men­ne­sker har et ut­ro­lig lavt lyk­ke­ni­veau,« si­ger Meik Wiking. Vi er so­ci­a­le va­es­ner, der har be­hov for men­ne­sker om­kring os

I sin TED Talk na­evn­te Robert Wal­din­ger, at ’en­som­hed er som gift’, og at det kan for­kor­te le­ve­al­de­ren.

»Dem, der le­ver me­re iso­le­re­de, end de vil, er min­dre lyk­ke­li­ge, og de­res ge­ne­rel­le sund­hed er dår­li­ge­re. Ge­ne­relt kan vi se, at de le­ver et kor­te­re liv,« si­ger Robert Wal­din­ger.

Iføl­ge for­sker ved In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Rik­ke Lund vir­ker so­ci­a­le re­la­tio­ner be­skyt­ten­de for os, og de re­du­ce­rer bl.a. ri­si­ko­en for de­pres­sio­ner. Sam­ti­dig hol­der vo­res ven­ner øje med os og kan ha­ve en po­si­tiv ind­fly­del­se på vo­res hel­bred, når de sør­ger for, at vi kom­mer til la­e­gen i ti­de, hol­der op med at ry­ge, spi­ser sundt og dyr­ker me­re mo­tion. Der­for kom­mer re­sul­ta­ter­ne hel­ler ik­ke bag på hen­de. So­ci­a­le va­es­ner »Vi er so­ci­a­le va­es­ner, der har be­hov for men­ne­sker om­kring os,« si­ger hun.

Men det er ik­ke kun go­de so­ci­a­le re­la­tio­ner, der kan sik­re lyk­ken. Hold fast i min­der­ne, und­gå tv, al­ko­hol og cho­ko­la­de i en uge og und­gå at fø­le skyld. Se syv-da­ges-gu­i­den til et lyk­ke­li­ge­re liv her på den­ne si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.