Nye MGP-stjer

BT - - NYHEDER -

MGP Der kom­mer til at va­e­re glit­ter, klapsal­ver og mas­ser af gla­de børn, når bør­ne­nes MGP lø­ber af stab­len. Re­kord­man­ge børn har sendt de­res bud på årets MGP-sang ind, og de ti fi­na­li­ster er net­op ble­vet af­slø­ret.

Bør­ne­ne har al­le ar­bej­det hårdt de se­ne­ste må­ne­der for at få styr på san­gen, mu­sik­ken og dan­se­tri­ne­ne, og san­ge­ne hand­ler om alt fra ka­er­lig­hed til dren­ge­stre­ger og ven­ska­ber.

Der er plads til bå­de san­ge­re, dan­se­re, bas­si­ster, trom­mesla­ge­re og an­dre mu­si­ke­re, og i år er der så­le­des 41 børn, der del­ta­ger i sang­kon­kur­ren­cen. Der er og­så en stor al­der­s­spred­ning i år, og del­ta­ger­ne er mel­lem 8 år og 15 år.

De tre co­a­ches, der har hjul­pet de un­ge del­ta­ge­re med at vi­de­re­ud­vik­le san­gen og de­res op­tra­e­den, er i år pro­du­ce­ren Sø­ren Mik­kel­sen, mu­si­ke­ren Birk Ne­vel og san­ge­r­in­den Szhir­ley. Fl­ora Ofe­lia vandt i 2015 Sid­ste år vandt ni-åri­ge Fl­ora Ofe­lia bør­ne­nes MGP, som den yng­ste del­ta­ger det år.

Det sto­re show bli­ver af­holdt i Forum Hor­sens den 20. fe­bru­ar kl. 20.00, og nys­ger­ri­ge se­e­re kan føl­ge med, når det bli­ver sendt li­ve på DR.

I år er det 16. gang, at bør­ne­nes MGP rul­ler over ska­er­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.