Nej, et fejl­frit folk er ik­ke et mål i sig selv

BT - - DEBAT -

MA­LE­NE NY­MAN

ik­ke, det er en god idé. Det er sva­ert at gi­ve et en­ty­digt ja el­ler nej, for når man fin­der en ny tek­no­lo­gi, så er det klart, at der er nog­le for­de­le ved den. Men før man be­gyn­der at ta­ge den i brug, så er det vig­tigt, at man så vidt som mu­ligt prø­ver at for­ud­se, hvil­ke eti­ske pro­blem­stil­lin­ger det kan fø­re med sig. Men når tek­no­lo­gi­en først er i brug, så er det sva­ert at tra­ek­ke den til­ba­ge igen.

GRUND­LA­EG­GEN­DE SY­NES JEG

er ble­vet gravi­de, og de får ta­get den ge­ne­ti­ske NIPT-test og kan se, at bar­net ek­sem­pel­vis har en ri­si­ko for at få en ar­ve­lig kraeftsygdom el­ler skizof­re­ni, så skal fora­el­dre­ne ta­ge stil­ling til, om de vil sa­et­te bar­net i ver­den på bag­grund af de op­lys­nin­ger. Det er vold­somt. Hvis de va­el­ger at få bar­net, har de nog­le in­for­ma­tio­ner, der vil få stor ind­fly­del­se på de­res må­de at op­dra­ge på, og de skal for­hol­de sig til, hvor­når den giv­ne syg­dom vil ma­ni­feste­re sig, og om de over­ho­ve­det kan hel­bre­des. Når tek­no­lo­gi­en først er i brug, så er det sva­ert at tra­ek­ke den til­ba­ge igen

VI PRØ­VER AT

HVIS ET FORA­EL­DRE­PAR

bli­ve et fejl­frit folk, og man kan ik­ke la­de va­e­re med at ta­en­ke, hvad der bli­ver det na­e­ste. Så ry­ger downs syn­drom, og det vil uden tvivl va­e­re en øko­no­misk ge­vinst for sam­fun­det. Men det er må­ske og­så den ene­ste ge­vinst. Det er jo sja­el­dent, at man hø­rer om et fora­el­dre­par, det har få­et et barn med downs syn­drom, der øn­sker det skif­tet ud. Der­for sy­nes jeg ik­ke, at det er en god idé at rå­de over den slags.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.