Ja, al­vor­lig syg­dom vil­le kun­ne op­da­ges

BT - - DEBAT -

HEL­LE OUSTED

cystisk fi­bro­se bør man gi­ve fora­el­dre­ne mu­lig­he­den. Man vil først ta­ge en blod­prø­ve på mo­de­ren, og er hun ba­e­rer, vil man te­ste fa­de­ren og til sidst foste­ret. Man te­ster alt­så kun foste­ret, hvis beg­ge fora­el­dre er ba­e­re­re, for det skal de beg­ge va­e­re, før at bar­net får cystisk fi­bro­se.

I FOR­HOLD TIL

al­le­re­de for dem, der ved, at der er cystisk fi­bro­se i fa­mi­li­en. Men ef­ter­som syg­dom­men kan va­e­re ned­ar­vet gen­nem man­ge ge­ne­ra­tio­ner, uden at den kom­mer til ud­tryk, hvis man kun er ba­e­rer, kan syg­dom­men va­e­re i man­ge fa­mi­li­er, uden at man ved det. Der­for bør man ik­ke kun kun­ne bli­ve te­stet, når man ved det i for­vej­en, da vi al­le har ri­si­ko for at va­e­re ba­e­re­re. Der er om­kring 150.000 i Dan­mark, der ba­e­rer syg­dom­men, og man ved ik­ke, hvem de er.

MU­LIG­HE­DEN ER DER

mu­lig­he­den at va­el­ge, om de vil ha­ve et barn med cystisk fi­bro­se el­ler ej. Så kan man ud fra den vi­den ta­ge stil­ling til det. Det er en me­get al­vor­lig or­gan­syg­dom, der er me­get be­hand­lings­kra­e­ven­de. Langt ho­ved­par­ten af dem, der ved, at der er cystisk fi­bro­se i fa­mi­li­en, va­el­ger ik­ke at få et barn med cystisk fi­bro­se, da de ved, hvor om­fangs­rig en syg­dom det er, og hvor sto­re kon­se­kven­ser den har. I dag er det kun halv­de­len af dem, der har syg­dom­men, der bli­ver me­re end 42 år.

MAN GI­VER FORA­EL­DRE­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.