Zero ham­bur­ger­ryg

Topjob

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Selv­om ugen har budt på re­elt po­li­tisk ind­hold, så kom den al­li­ge­vel og­så til at hand­le om nog­le fuld­sta­en­dig li­ge­gyl­di­ge ting. Hvad var li­ge­gyl­digt? Hvad in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren ind­ta­ger til mor­gen­mad! Først brød for­ar­gel­sen ud over, at In­ger Støj­bergs mor­gen­mad bl.a. in­de­hol­der en co­la zero. Så kom for­ar­gel­sen over, at no­gen var for­ar­ge­de over det. Og til sidst for­ar­gel­sen over, at no­gen be­ska­ef­ti­ge­de sig med for­ar­gel­sen. Det er sim­pelt­hen et ud­tryk for ga­l­o­pe­ren­de vir­ke­lig­heds­flugt, når dansk po­li­tik bru­ger så man­ge kra­ef­ter på no­get så ham­ren­de li­ge­gyl­digt.

Var Støj­bergs ham­bur­ger­ryg-hi­sto­rie og­så li­ge­gyl­dig?

Nej. For det før­ste brug­te mi­ni­ste­ren den selv (flit­tigt) som ek­sem­pel på, at hen­sy­net til nye bor­ge­re kan gå for vidt. Hun gjor­de den selv re­le­vant. For det an­det, så er det al­tid pro­ble­ma­tisk, når po­li­ti­ke­re fan­ges i ting, der er us­an­de el­ler umu­li­ge at do­ku­men­te­re. I nog­le til­fa­el­de er der ta­le om lodret løgn, men i an­dre er der ta­le om, at po­li­ti­ker­ne sim­pelt­hen har sam­let en hi­sto­rie op, som de er ble­ve t for­ta lt. De får den al­drig tjek­ket. Når det bli­ver en ’sag’, tra­ek­ker den op­rin­de­li­ge af­sen­der af hi­sto­ri­en i land el­ler mang­ler do­ku­men­ta­tion. På sin vis er det ik­ke va­er­re, end når vi an­dre over mid­dags­bor­det hensla­engt si­ger: ’un­der­sø­gel­ser vi­ser el­ler...’. De fle­ste af os har ba­re la­est en over­skrift og al­drig tjek­ket det vi­den­ska­be­li­ge ma­te­ri­a­le bag. Den af­gø­ren­de for­skel er, at vi ik­ke har den magt, som Støj­berg har. Hvad med tre­part­s­for­hand­lin­ger­ne? Over­ra­sken­de nok kon­klu­de­re­de fi­nans­mi­ni­ste­ren, før for­hand­lin­ger­ne er gå­et i gang, at ar­bejds­mar­ke­dets par­ter ik­ke er in­ter­es­se­re­de i at ta­le om ind­slus­nings­løn - og der­for er det ik­ke et spor, han vil for­føl­ge. Det var el­lers for­ven­tet, at det kun­ne bli­ve en af de løs­nin­ger, der kun­ne kom­me i spil. Men det kan jo kom­me på bor­det igen se­ne­re i for­lø­bet.

Det bli­ver in­ter­es­sant at se de nye top­for­hand­le­re fra ar­bejds­gi­ve­re og -ta­ge­re i ak­tion. I Ha­rald Børstings tid kun­ne man no­gen­lun­de reg­ne ud, hvad han vil­le va­e­re med til, og i hvert fald vid­ste man, at der lå bå­de en god po­r­tion tak­tisk snuhed, men og­så sam­funds­sind bag. Lizet­te Ris­gaard har sat sig i LO­for­mands­sto­len med gen­nem­slags­kraft, så det bli­ver in­ter­es­sant at føl­ge hen­de i for­hand­lin­ger­ne. Det sam­me ga­el­der den ny DA-di­rek­tør Ja­cob Hol­braad, som har gjort kar­ri­e­re i cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen, bl.a. i Stats­mi­ni­ste­ri­et, Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et og Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et, hvor hans for­ga­en­ger som DA-di­rek­tør nu er mi­ni­ster. Hvem var ugens pro­fil? Den ti­tel løb Hel­le Thor­ning-Sch­midt med. Hver­ken Støj­bergs co­la, Hjorts kom­mu­ne-jam­mer el­ler Løk­kes nye pla­ner for for­å­ret kan va­el­te den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster af pin­den. Thor­ning fik en­de­lig det fortjen­te in­ter­na­tio­na­le topjob og for­la­der nu de­fi­ni­tivt dansk po­li­tik. Kam­pen om hen­des ef­ter­ma­e­le var al­le­re­de i fuld gang, men nu del­ta­ger hun og­så selv, bl.a. med over­skrif­ter som ’jeg har gjort en ka­em­pe for­skel for mit land’. Selv­til­li­den har al­drig fejl­et no­get - og net­op der­for er Hel­le Thor­ning-Sch­midt på man­ge må­der en frem­ra­gen­de rol­lemo­del: for­di hun har tur­det ra­ek­ke hån­den op - og har gjort det igen og igen.

Hel­le Thor­ning-Sch­midt er sik­ret en frem­tra­e­den­de plads i hi­sto­ri­en som Dan­marks før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster. Hun af­le­ve­re­de sit par­ti i har­moni og frem­gang. Men ef­ter­lod og­så en arv af ’løf­te­brud’. Om hun er til ham­bur­ger­ryg og co­la zero, vi­des ik­ke, men hun har i hvert fald al­drig jam­ret sig!

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.