’ ’

BT - - DEBAT -

Det er et ud­tryk for ga­l­o­pe­ren­de vir­ke­lig­heds­flugt, når dansk po­li­tik bru­ger så man­ge kra­ef­ter på no­get så ham­ren­de li­ge­gyl­digt

Hvad hav­de så re­elt po­li­tisk ind­hold? Re­ge­rin­gens om­ro­ke­ring af pla­ner­ne for for­å­ret er mar­kan­te. Ik­ke ba­re ud­sky­del­sen af skat­te­for­hand­lin­ger­ne, som skab­te uro i for­hol­det mel­lem re­ge­rin­gen og Li­be­ral Al­li­an­ce, men og­så an­non­ce­rin­gen af to­part­s­for­hand­lin­ger mel­lem re­ge­rin­gen og kom­mu­ner­ne og tre­part­s­for­hand­lin­ger mel­lem sta­ten, ar­bejds­gi­ver­ne og løn­mod­ta­ger­ne.

Kom­mu­ner­ne fik straks en kold skul­der fra re­ge­rin­gen. Stats­mi­ni­ste­ren sag­de om flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen, at: ’Det her kom­mer til at gø­re ondt’. Og fi­nans­mi­ni­ste­ren sup­ple­re­de med: ’Jeg hø­rer ik­ke an­det end jam­mer fra kom­mu­ner­ne’. Der­med er ud­gangs­punk­tet for for­hand­lin­ger­ne truk­ket ret dystert op. Og mon ik­ke V-re­ge­rin­gen får et par bor­ger­li­ge ord med på vej­en fra eget bag­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.