Per­fekt ka­el­ke­vejr

BT - - NYHEDER -

SNE Det bli­ver koldt, men og­så bå­de sol­rigt og sne­rigt i we­e­ken­den. Lør­dag fal­der sne­en fle­re ste­der i lan­det. Mens søn­da­gen bli­ver sol­rig. Der­med er der lagt op til den ul­ti­ma­ti­ve ka­el­ke­dag på søn­dag. Har du ik­ke få­et smurt me­der­ne på tra­e­ka­el­ken med stea­rin­lys end­nu, el­ler få­et købt en af de mo­der­ne ka­el­ke af pla­stic, så er der råd for det. I dag kom­mer sne­en nem­lig til at da­le ned over sto­re de­le af lan­det.

»Det er ik­ke al­le lands­de­le­ne, der får gla­e­de af sne­en. Det er Vest-Midtjyl­land, Syd- og Søn­derjyl­land, de­le af Fyn og Lol­land-Fal­ster og må­ske og­så Sydsjaelland, der får sne. Det bli­ver i va­ri­e­ren­de ma­eng­der, for­di det kom­mer i by­ger,« forta­el­ler me­te­o­r­o­log Mi­cha­el Skel­ba­ek fra DMI.

Det be­ty­der, at Syd- og Søn­derjyl­land får syv-ot­te cm, mens Lol­land og Fal­ster får om­kring to-tre cen­ti­me­ter. I for­vej­en lig­ger der mel­lem tre og ot­te cm sne på Sja­el­land, mens Nord­jyl­land fra om­rå­det syd for Aal­borg og­så har få­et pa­ent med sne. Der­med bli­ver der sne nok til ka­el­ke­tu­re­ne.

Er man en utå­l­mo­dig sja­el, der har sva­ert med at ven­te med at hi­ve ka­el­ken frem, er der godt nyt. I mor­gen vil so­len nem­lig strå­le ned over den hvi­de sne fra den år­le mor­genstund og he­le re­sten af da­gen. Mens frost­gra­der­ne bli­ver mo­de­ra­te.

»Det bli­ver godt vejr, og der kom­mer hel­ler ik­ke sa­er­lig me­get vind. Det bli­ver selv­føl­ge­lig lidt koldt med frost om for­mid­da­gen på mi­nus fem gra­der, mens tem­pe­ra­tu­ren sti­ger til to-tre frost­gra­der om ef­ter­mid­da­gen,« si­ger Mi­cha­el Skel­ba­ek, der an­be­fa­ler­søn­da­gen som den helt klart bed­ste dag at ka­el­ke i.

Der­for er det i dag, du skal smø­re me­der­ne el­ler få købt en ny ka­elk, så du kan va­e­re klar til at ta­ge ud til den na­er­me­ste ka­el­ke­bak­ke i mor­gen og ma­er­ke su­set og kil­den i ma­ven, når ka­el­ken drø­ner ned ad bak­ken.

Men hvor er det nu, at de bed­ste ka­el­ke­bak­ker lig­ger? Det har BTs la­e­se­re gi­vet en hånd med til. De har hjul­pet med ved at gi­ve de­res per­son­li­ge tip om, hvor de sy­nes, den bed­ste ka­el­ke­bak­ke lig­ger. Og selv om Dan­mark er et re­la­tivt fladt land, så er der hel­dig­vis mas­ser af bak­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.