Ta­ger de ud­sat­tes par­ti

BT - - KULTUR -

jeg selv har haft i min barn­dom, i mi­ne ro­ma­ner. Jeg på­ta­ger mig bar­nets stem­me,« si­ger Jung­stedt og fort­sa­et­ter: Barn af en al­ko­ho­li­ker »Min før­ste bog hed­der ’Den du ik­ke ser’. Den hand­ler om mob­ning, som jeg selv op­le­ve­de i min barn­dom. Num­mer to hand­ler om en mor, der er al­ko­ho­li­ker, og som har et an­svar, hun må på­ta­ge sig. Min far var al­ko­ho­li­ker. Det har på­vir­ket mig for re­sten af li­vet. Jeg tror, at bå­de Ru­ben og jeg skri­ver for at ta­ge de ud­sat­tes par­ti. Al­le er enormt sår­ba­re og på­vir­ke­li­ge – og det er og­så en må­de at kom­me vi­de­re. En form for terapi. Det er enormt in­ter­es­sant at le­de ef­ter svar. Hvor­dan kom­mer jeg vi­de­re her­fra. At si­ge, nu har jeg ind­kred­set og la­ert at le­ve med det. Det er ik­ke glemt, men put­tet i en ae­ske.«

Og Ru­ben Eli­as­sen til­fø­jer: Blev mob­bet i sko­len »Jeg blev mob­bet i sko­len gen­nem al­le åre­ne. Jeg var nok lidt me­re sår­bar end de fle­ste an­dre i sko­len. Jeg hav­de AD/HD. Jeg in­ter­es­se­re­de mig ik­ke for sport. Når de an­dre hør­te Kiss, hør­te jeg Jus­si Björ­ling (ope­ra­san­ger), det var min drøm at bli­ve ope­ra­san­ger. Jeg er ik­ke et sta­er­kt men­ne­ske, det be­ty­der på den an­den si­de, at jeg må­ske kan ’se’ an­dre men­ne­sker med en pro­ble­ma­tisk bag­grund. Man­ge kri­mi­nel­le har va­e­ret ud­sat­te i de­res barn­dom. Man kan for­stå ger­nings­man­den, hvor­for be­går de de­res for­bry­del­ser. Det und­skyl­der in­gen for­bry­del­ser, men det gi­ver en for­stå­el­se af, hvor­for det sker.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.