Ab­so­lut topklas­se

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Mour­re, Cel­li­er des Prin­ces, AOC. Château­neuf-du-Pa­pe.

VINKUNST Den­ne frem­ra­gen­de vin stam­mer fra vi­nan­mel­der Robert Par­kers fa­vo­rit Rhô­ne-vin­hus. Der er ta­le om Je­an-Ja­cques Sa­bon’s hem­me­li­ge dru­e­blan­ding fra Rhô­ne-vin­hu­set Robert Sa­bon’s bed­ste vin­mar­ker i Cha­teau­neuf-du-Pa­pe med vin­stok­ke, der er me­re end 100 år gam­le.

På grund af al­der gi­ver de me­get få dru­er, men med su­per­flot og kom­pleks smag.

Da eje­ren og vin­ma­ge­ren Je­an-Ja­cques Sa­bon gik bort for få år si­den, over­tog hans to brød­re vin­går­den, og hans dyg­ti­ge ’la­er­ling’, svi­ger­søn­nen Di­di­er Né­gron, over­tog vin­pro­duk­tio­nen inkl. op­skrif­ten på den hem­me­li­ge dru­e­blan­ding i ’Le Secret des Sa­bon’.

Di­di­er har - iføl­ge man­ge in­ter­na­tio­na­le be­døm­mel­ser - for­må­et at op­ret­hol­de det sam­me me­get hø­je kva­li­tets­ni­veau, og­så i vin­hu­set Robert Sa­bon’s al­min­de­li­ge vi­ne i va­e­sent­ligt bil­li­ge­re pris­klas­ser.

2009 Le Secret des Sa­bon

Do­mai­ne Ro­ger Sa­bon, AOC. Château­neuf-duPa­pe.

Vel­eg­net til:

Pris:

For­hand­ler:

2012 Do­mai­ne Le

Stor og flot rød­vin, sta­dig me­get ung og med stort ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le, hvis vi­nen gem­mes lig­gen­de mørkt og køligt. Uden tvivl en ef­ter­trag­tet vin for sam­le­re om nog­le år. Den­ne vin vil og­så sma­ge godt om 25 år. Og nu - for dem der ik­ke kan ven­te, bør vi­nen ha­ve luft et par ti­mer på en kar­af­fel – så den kan åb­ne sig og vi­se lidt af sin sto­re duft og la­e­kre, kom­plek­se, saf­ti­ge smag af sor­te kir­se­ba­er, brom­ba­er, sko­v­jord­ba­er, lidt blom­mer, kryd­derur­ter, la­krids med strejf af mørk toast og lidt mørk cho­ko­la­de.

Luf­tes to ti­mer og ser­ve­res af sto­re glas ved 18 gr. til kraf­ti­ge ret­ter af vildt el­ler gril­let ok­se­kød.

kr. 1.000. Der er kun gan­ske få fla­sker i Dan­mark. To­talt er der (til he­le ver­den) frem­stil­let ca. 2.000 fl.

An­vi­ses af www.vi­ni­kas­se­vis.dk tlf. 3613

0077.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.