Så­dan fin­der du de bil­lig­ste va­er­k­ste­der

BT - - BILER -

KILEREM OG OLIEFILTER Er det tid til ser­vi­ce, så er der man­ge af os, der va­el­ger den nem­me løs­ning og svinger for­bi den na­er­me­ste me­ka­ni­ker på vej­en hjem fra ar­bej­det. Men det kan be­ty­de, at der rul­ler kro­ner li­ge ud af lom­men. Skal du ek­sem­pel­vis ha­ve in­stal­le­ret et an­ha­en­ger­tra­ek, er der fle­re tu­sin­de kro­ner at spa­re. Gen­nem­snits­pri­sen svinger mel­lem 3.160 kr. og 7.456 kr. på tva­ers af lan­det. Det vi­ser Au­to­but­ler.dk’s sta­tus­rap­port for 2015. Si­tet er en va­er­k­steds­por­tal, der skaf­fer til­bud fra for­skel­li­ge va­er­k­ste­der, og med over én mio. va­er­k­steds­til­bud si­den 2011, har den et godt over­blik over mar­ke­det, som du kan bru­ge til at spa­re pen­ge.

Det kan sja­el­dent be­ta­le sig ba­re at kø­re til det lo­ka­le va­er­k­sted. Spe­ci­elt ik­ke hvis du bor i Nord­s­ja­el­land el­ler Kø­ben­havn. Va­er­k­steds­pri­ser­ne føl­ger nem­lig de ge­ne­rel­le pri­ser, så ho­ved­stads­om­rå­det er mar­kant dy­re­re end an­dre re­gio­ner.

Kø­ben­havn har den hø­je­ste gen­nem­snits­pris på 622 kr. for en va­er­k­steds­ti­me. Så ale­ne ved at hop­pe i bi­len og kø­re mod Vest- el­ler Midtjyl­land, bur­de du kun­ne spa­re pen­ge. Her ko­ster en va­er­k­steds­ti­me i gen­nem­snit nem­lig kun 521 kr.

Iføl­ge Au­to­but­lers da­ta er det Lat­ho Bi­ler i Kol­ding, der lø­ber med lan­dets la­ve­ste ti­me­pris på kun 295 kr. Men iføl­ge Pe­ter Zig­ler, som er part­ner og medstif­ter af Au­to­but­ler, kan du og­så va­e­re hel­dig at få et bil­ligt til­bud på an­dre va­er­k­ste­der. Dyrt for va­er­k­ste­det »Selv­om va­er­k­ste­det har en fast ti­me­pris, kan du sag­tens va­e­re hel­dig at fin­de an­dre va­er­k­ste­der i sam­me om­rå­de, som har le­di­ge ti­der og der­for kan kon­kur­re­re på den sam­le­de pris. Det er dyrt for va­er­k­ste­der­ne at ha­ve le­di­ge ti­der, der­for va­el­ger de at skrue på pri­ser­ne.«

Au­to­but­lers kon­cept er nem­lig at ind­hen­te til­bud på den spe­ci­fik­ke op­ga­ve fra for­skel­li­ge va­er­k­ste­der. Nog­le ste­der kan de ha­ve en stil­le dag, og da det er dyrt for va­er­k­ste­der­ne at ha­ve tom­me lif­te, kan det be­ta­le sig for dem at ta­ge en lav pris for din re­pa­ra­tion.

TI­ME­PRI­SER I DAN­MARK Kø­ben­havn (1000-2999 622 kr. Nord­s­ja­el­land (3000-3699) 610 kr. Sja­el­land og øer­ne (4000-4999) 561 kr. Østjylland (8000-8999) 545 kr. Fyn og Øer­ne (5000-5999) 539 kr. Nord­jyl­land (9000-9999) 526 kr. Syd- og Søn­derjyll. (6000-6999) 524 kr. Vest- og Midtjyll. (7000-7999) 521 kr.

Gen­nem­snit­lig ti­me­pris: 557 kr. (Ba­se­ret på 597 va­er­k­ste­der ud af 703 med an­gi­ven ti­me­pris)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.