Va­er kri­tisk, når du bru­ger Au­to­but­ler

BT - - BILER -

GO­DE RÅD Som for­bru­ge­re er vi vant til, at en lav pris kan be­ty­de sjusk – og det er ik­ke sjovt, hvis me­ka­ni­ke­ren har sju­sket med di­ne brem­ser. Så selv­om det ly­der fan­ta­stisk med Au­to­but­ler, så er der et par ting, du skal va­e­re op­ma­er­k­som på. Per Al­ke­strup er le­der af FDMs juri­di­ske af­de­ling, og spurgt li­ge ud har han ik­ke be­la­eg for at tro, at kva­li­te­ten hos Au­to­but­ler skul­le va­e­re dår­li­ge­re end an­dre ste­der. Til gen­ga­eld min­der han om, at det er vig­tigt at va­e­re op­ma­er­k­som på, hvad det er for en va­re, man be­stil­ler igen­nem Au­to­but­ler. Va­er­k­ste­det gi­ver nem­lig et til­bud på en op­ga­ve på bag­grund af det, du skri­ver. Der­for er det vig­tigt at va­e­re me­get spe­ci­fik.

»For det før­ste ser jeg en ud­for­dring, hvis for­bru­ge­ren har en op­ga­ve på sin bil, som er sva­er at de­fi­ne­re, som en or­an­ge lam­pe, der ly­ser. Den kan man jo ik­ke ba­re få et til­bud på. Den an­den del hand­ler om, at for­bru­ge­ren skal va­e­re kri­tisk. Hvis bi­len tra­en­ger til et 120.000 km ef­ter­syn, hvad om­fat­ter det ser­vi­ce­ef­ter­syn så egent­lig,« si­ger Per Al­ke­strup.

Som for­bru­ger er din vig­tig­ste op­ga­ve at for­mu­le­re pro­ble­met så pra­e­cist som mu­ligt, for at va­er­k­ste­der­ne kan kom­me med et re­a­li­stisk til­bud, for så­dan slip­per du nem­mest for ube­ha­ge­li­ge over­ra­skel­ser. Hvis bi­len har et pro­blem, som du ik­ke for­står, kan det va­e­re en idé at kø­re til na­er­me­ste va­er­k­sted for at få dem til at di­ag­no­sti­ce­re pro­ble­met. Bag­ef­ter kan du så sen­de op­ga­ven i ud­bud på Au­to­but­ler. Få det på skrift Hvis du får et til­bud fra va­er­k­ste­det, så få det på skrift, så er der nem­lig ik­ke no­gen tvivl, hvis der ef­ter­føl­gen­de skul­le op­stå kon­tro­ver­ser. Du skal og­så be­de va­er­k­ste­det om at spe­ci­fi­ce­re pra­e­cis, hvad de har ta­enkt sig at la­ve ved bi­len. Det ga­el­der ek­sem­pel­vis, hvil­ken ty­pe olie de har ta­enkt sig at ha­el­de på bi­len. På nog­le va­er­k­ste­der har man nem­lig ba­re én stor tøn­de olie stå­en­de, men man­ge mo­der­ne bi­ler er sen­si­ti­ve over­for va­ri­a­tio­ner i oli­en, og det er der­for vig­tigt, at de får den kor­rek­te olie. Du skal og­så va­e­re op­ma­er­k­som på, om va­er­k­ste­det har ta­enkt sig at bru­ge brug­te re­ser­ve­de­le, istand­s­at­te el­ler nye, ori­gi­na­le de­le.

»Det er en for­del at be­de va­er­k­ste­det om at spe­ci­fi­ce­re op­ga­ven, så man ik­ke for­ven­ter en grun­dig ser­vi­ce, når va­er­k­ste­det ba­re har gå­et en gang rundt om bi­len og på­fyldt sprink­ler­va­e­ske. Man skal va­e­re kri­tisk, så man ik­ke bli­ver skuf­fet,« for­kla­rer Per Al­ke­strup.

»Så vil jeg be­de om at få min bil ser­vi­ce­ret i over­ens­stem­mel­se med ser­vi­ce­for­skrif­ter­ne. Til­lids­spørgs­må­let er jo det sam­me her som på al­le an­dre va­er­k­ste­der. Når man ven­der ryg­gen til, ved man jo re­elt ik­ke, hvad der sker.«

Hel­dig­vis har al­le va­er­k­ste­der, som sam­ar­bej­der med Au­to­but­ler, ind­gå­et en af­ta­le om at yde to års ga­ran­ti på ar­bej­de og re­ser­ve­de­le, hvil­ket be­ty­der, at du i fle­re til­fa­el­de fak­tisk er bed­re da­ek­ket gen­nem Au­to­but­ler end på et ma­er­ke­va­er­k­sted. Hvis du sør­ger for at va­e­re spe­ci­fik, bur­de der ik­ke va­e­re no­get pro­blem ved at spa­re pen­ge på net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.