Me­re Au­di, min­dre sof­ti­ce

BT - - NYHEDER -

AN­SIGTSLØFT­NING Hyun­dai i40 har le­vet en lidt ano­nym til­va­e­rel­se i Dan­mark si­den lan­ce­rin­gen i 2011. Den kom og bød fir­ma­bils­seg­men­tet op til dans, men dens navn kom ik­ke på man­ge bal­kort. Nu­vel – der er solgt små 400 Hyun­dai i40 i 2015, men Volkswa­gen Pas­sat og Ford Mon­deo sa­el­ger i tu­sin­der, så der er lidt vej end­nu, før klas­se­le­der­ne bli­ver be­kym­re­de.

Lidt be­kym­re­de kan de dog godt va­e­re, for den face­lif­te­de i40 er ble­vet mar­kant bed­re. Korea-de­sig­net er to­net ned, så min­dre soft-ice-for­mer og en mar­kant stram­me­re grill (der lå­ner grå­digt fra Au­di), har gjort i40 me­re eu­roven­lig i sit ud­tryk. Den tid­li­ge­re Au­di-chef­de­sig­ner Pe­ter Schrey­er, der nu slår stre­ger­ne hos Hyun­dai, har gjort det godt.

Men det er på tek­nik­ken, at i40 ta­ger de stør­ste skridt. i40 har få­et Hyun­dais syv-trins dob­belt­kob­lings­gear­kas­se og i skøn­som har­moni med den 1,7 li­ters tur­bo­di­e­sel­mo­tor på 141 hk gør den en helt fin fi­gur. For­bru­get lan­der på 20 km/l på test­bi­len med 18 tom­mer fa­el­ge, og det er bed­re end før.

Sam­ti­dig skif­ter den hur­ti­ge­re og min­dre abrupt end en tra­di­tio­nel au­to­mat­gear­kas­se. i40 bli­ver dog al­drig de­ci­de­ret un­der­hol­den­de som en Ma­z­da 6 el­ler en Ford Mon­deo. Men den er kom­forta­belt sat op, og lang­tu­re bli­ver al­drig en sur pligt i den an­sigtsløf­te­de i40 – isa­er ik­ke på mo­tor­vej. Prop­pet med ud­styr Der, hvor i40 ta­ger flest keg­ler, er dog på den klas­si­ske kore­a­ner­dyd: Va­er­di for pen­ge­ne. Vi kan be­gyn­de med den fe­mårs ga­ran­ti uden ki­lo­me­ter­be­gra­ens­ning. Slå den. Så kom­mer vi til ud­sty­ret. Okay – test­bi­len (Hyun­dai i40 1,7 CRDi DCT Pre­mi­um Plus) ko­ster 505.187 kr. Alt­så en halv mil­li­on for en kore­ansk sta­tioncar. Men in­den ryn­ker­ne på na­e­sen bli­ver per­ma­nen­te, så hør li­ge et par ud­pluk fra ud­styrs­li­sten: El-sa­e­der i kunst­la­e­der med var­me og køling, pa­nora­ma­sol­tag, in­fo­tain­men­tan­la­eg med DAB og bak­ka­me­ra, ak­tiv vogn­ba­ne­as­si­stent (der ju­ste­rer rat­tet og kur­sen, hvis du er på vej ud over mid­ter­stri­ben), sa­e­de­var­me på bags­a­e­der­ne, ful­dau­to­ma­tisk kli­maan­la­eg, bi-xenon­lys med ak­tivt kur­ve­lys og me­get an­det.

Selv­om du ik­ke ved, hvad halv­de­len er, så fan­ger du nok bud­ska­bet. Top­mo­del­len i i40 se­ri­en har det he­le til en halv mil­li­on kr. Okay – den bli­ver al­drig hyste­risk un­der­hol­den­de at kø­re, men den le­ve­rer oce­a­ner af plads, oce­a­ner af ud­styr, et ri­me­ligt ele­gant de­sign, en re­la­tivt nøj­som driv­linje og mas­ser af kom­fort.

Hyun­dai i40 er kom­met et skridt na­er­me­re på at ud­for­dre de eu­ro­pa­ei­ske klas­se­kam­me­ra­ter i den sto­re mel­lem­klas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.