Og pi­ge­hjer­ter ska­el­ve­de...

BT - - NAVNE -

her­un­der The Q-Tips, der op­nå­e­de en vis suc­ces, bl.a. som op­varm­ning for The Who på en tur­né. Det var imid­ler­tid først, da Paul Yo­ung gik so­lo som san­ger, at suc­ce­sen fik et skud adre­na­lin. Gen­nem­brud med cover­ver­sion En cover­ver­sion af Mar­vin Gay­es ’Whe­re­ver I lay my hat’ røg til tops på hit­lis­ter­ne, og det er ken­de­teg­nen­de for Yo­ung, at hans styr­ke er for­tolk­nin­gen af an­dres san­ge, selv om han som (med) kom­po­nist har le­ve­ret fle­re ha­bi­le po­p­num­re. Fle­re hit og suc­ces­ri­ge al­bum fulg­te op på den fi­ne begyndelse.

Paul Yo­ungs blø­de baryton var den per­fek­te un­der­la­eg­nings­stem­me til 80er­nes smal­le la­e­der­s­lips, skul­der­pu­der og pa­stel­far­ver. Godt med synt­he­sizers og elek­tro­ni­ske trom­mer i den stil, bri­ter­ne kal­der ’blue ey­ed soul’. Hans egent­li­ge va­re­ma­er­ke var dog de sto­re bal­la­der, der kun­ne få pi­ge­hjer­ter til at ska­el­ve. Og som sta­dig smel­ter ud af højt­ta­ler­ne fra de ra­dio­sta­tio­ner, der dyr­ker po­p­bi­bli­o­te­kets gyldne bag­ka­ta­log.

Si­den stor­heds­ti­den i 80er­ne har kar­ri­e­ren va­e­ret lidt op og ned, og Paul Yo­ung har ik­ke over­fyldt mu­sik­bu­tik­ker­ne med nyt ma­te­ri­a­le. Og­så for­di han in­di­mel­lem har haft pro­ble­mer med stem­men. Men han op­tra­e­der sta­dig, bl.a. med sit band Los Pa­ca­mi­nos, og på tur­ne­er og festi­va­ler, hvor 80er­ne skal genop­li­ves. Det dan­ske pu­bli­kum har kun­net nyn­ne med på gam­le og nye san­ge ved kon­cer­ter, og han bli­ver med mel­lem­rum ind­kaldt som ga­est til di­ver­se tv-show.

Pri­vat har Paul Yo­ung si­den 1987 va­e­ret gift med den tid­li­ge­re fo­to­mo­del Sta­cey Smith, med hvem han har tre børn. Par­ret gik hver til sit i 2006, men blev gen­for­e­net et par år se­ne­re. Som Yo­ung selv så pro­fe­tisk sang: ’Eve­ry ti­me you go away, you ta­ke a litt­le pie­ce of me’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.