Solgt til Cel­tic

BT - - SPORTEN -

TA­ET­TE­RE PÅ DRØM­MEN Han har ka­em­pet for det la­en­ge, men nu sker det en­de­lig for Erik Svi­at­chen­ko. Den sto­re drøm om at kom­me til ud­lan­det er ta­et på at va­e­re en re­a­li­tet, og han får lov at kom­me et skridt na­er­me­re det Eng­land, som han drøm­mer så me­get om. Erik Svi­at­chen­ko skif­ter nem­lig iføl­ge BTs op­lys­nin­ger til Cel­tic, hvor han for­ven­tes pra­e­sen­te­ret den­ne we­e­kend og mu­lig­vis al­le­re­de i dag, når han har gen­nem­gå­et la­e­ge­tjek­ket. Der­med bli­ver den sta­er­ke mid­ter­for­sva­rer be­løn­net for et for­ry­gen­de fod­boldår.

Men skif­tet til Cel­tic be­ty­der og­så, at FC Midtjyl­land ik­ke får de­res nok sta­er­ke­ste kort med i de to Eu­ro­pa Le­ague-kam­pe mod Man­che­ster Uni­ted.

Op­le­vel­ser, som spil­le­de ind i Erik Svi­at­chen­kos be­slut­ning om, hvor­vidt han skul­le bli­ve i Her­ning el­ler ta­ge vi­de­re.

Det for­tal­te han til BT for en uge si­den.

»Det (Man­che­ster Uni­ted-kam­pe­ne, red.) gør, at jeg ta­en­ker mig om en ek­stra gang. Men jeg har det og­så så­dan, at der er ting, der er stør­re. Blandt an­det en kar­ri­e­re, der va­rer i 10 år og ik­ke ba­re i to kam­pe. De her kam­pe mod Uni­ted er gi­gan­ti­ske for al­le – og­så for mig. Men nog­le gan­ge er man nødt til at se la­en­ge­re frem, og skul­le der kom­me et til­bud, der er at­trak­tivt, tror jeg, det er me­re spa­en­den­de,« sag­de den­gang.

Og det til­bud kom alt­så – bå­de for FC Midtjyl­land og Erik Svi­at­chen­ko. I som­mer var det ta­et på, da Norwich i de al­ler­sid­ste ti­mer bød på Svi­at­chen­ko, men den­gang blev det alt­så ik­ke til no­get.

Det gør det nu, og Svi­at­chen­ko kom­mer til Cel­tic, hvor nor­ske Ron­ny Deila re­ge­rer på si­de­linj­en, mens hans lands­mand Ste­fan Jo­hans­son og sven­ske Mi­ka­el Lustig er an­dre nor­di­ske be­kendt­ska­ber, der kan ta­ge imod den snart for­hen­va­e­ren­de

Svi­at­chen­ko vi­ce­an­fø­rer i FC Midtjyl­land.

Erik Svi­at­chen­ko skal der­med over til en liga, der er i fuld gang, og hvor Cel­tic fø­rer den skot­ske Pre­mi­ers­hip med tre po­int ned til Aber­de­en og en kamp i hån­den. Eu­ro­pa er over­stå­et for den skot­ske stor­klub, der og­så var at fin­de i Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil. Men her var Mol­de, Fe­ner­ba­h­ce og Ajax Am­ster­dam uover­kom­me­li­ge mod­stan­de­re, og der­for må Erik Svi­at­chen­ko i ste­det for­sø­ge at hja­el­pe Cel­tic til et nyt eu­ro­pa­ei­sk even­tyr med et mester­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.