Slut med at

BT - - EM I HÅNDBOLD -

IN­TER­VIEW Der ple­jer kun at va­e­re ét te­ma for Mik­kel Han­sen, når han i ja­nu­ar skal sa­et­te ord på si­ne am­bi­tio­ner for den år­li­ge slut­run­de: Guld. Og kun guld. ’Ple­jer’ er ik­ke død, men dog ik­ke helt så rask og rø­rig – for nu at bli­ve i den ter­mi­no­lo­gi – i Mik­kel Han­sen-sam­men­ha­eng, som den sa­ed­van­lig­vis er det på den­ne tid af året.

Lands­hol­dets of­fi­ci­el­le målsa­et­ning ly­der på en plads i se­mi­fi­na­ler­ne, og ef­ter den al­vor­li­ge ska­de til for­svars­styr­mand René Toft Han­sen har fle­re af spil­ler­ne da og­så er­kendt, at det dan­ske guld­kan­di­da­tur er sva­ek­ket.

Sam­me kon­klu­sion er Mik­kel Han­sen nå­et frem til, og de­ri skal en del af for­kla­rin­gen sand­syn­lig­vis og­så fin­des på, at Pa­ris­stjer­nen ik­ke mel­der helt så bom­ba­stisk ud, som han tid­li­ge­re har gjort.

Selv­om in­gen kan pil­le guld­tro­en ud af den ul­traam­bi­tiø­se dan­sker.

»Jeg vil selv­føl­ge­lig og­så ger­ne vin­de guld den­ne gang. In­gen tvivl om det. Men jeg ved og­så, at er man så hel­dig og dyg­tig at kom­me til en se­mi­fi­na­le, er al­le hol­de­ne så dyg­ti­ge, og så er det ik­ke en selv­føl­ge, at man kom­mer i fi­na­len. Der er så høj kva­li­tet på al­le na­tio­ner der, at al­le kan slå al­le. Så er det de bit­tes­må ting, der af­gør det. Det så vi til VM i Qa­tar. Der sy­nes jeg, vi var su­per uhel­di­ge i kvart­fi­na­len mod Spa­ni­en. Det var en kamp, vi bur­de ha­ve vun­det. Men så­dan kan man jo al­tid sid­de bag­ef­ter og va­e­re klog. Men det er de helt små ting, der gør, om man vin­der el­ler ta­ber i de kam­pe,« si­ger han og fort­sa­et­ter: Hå­ber på stør­re skarp­hed »Her til EM hå­ber jeg, at vi er en lil­le smu­le skar­pe­re på de små ting. Og­så for­di vi nu har haft et år me­re med Gud­mun­dur som land­stra­e­ner. Sid­ste år til VM så vi al­le sam­men, hvil­ken pro­ces vi gen­nem­gik i lø­bet af tur­ne­rin­gen. Fra at star­te for­holds­vis sløjt mod Ar­gen­ti­na til stil­le og ro­ligt at la­eg­ge lag på lag i de nae- ste kam­pe. For­hå­bent­ligt har det gav­net os at få et år me­re, hvor vi har få­et end­nu me­re for­stå­el­se for spil­kon­cep­tet – bå­de of­fen­sivt, de­fen­sivt og kon­tra­ma­es­sigt. Jeg sy­nes, der var nog­le si­tu­a­tio­ner mod spe­ci­elt de go­de na­tio­ner til VM, hvor vi kva­je­de os for­holds­vis me­get,« ly­der det fra Mik­kel Han­sen.

»Vi vil jo ger­ne da­ek­ke of­fen­sivt, men nog­le gan­ge kan det og­så godt bli­ve for of­fen­sivt. Og den slags mis­for­stå­el­ser i for­sva­ret ko­ster jo ba­re mål mod de go­de mod­stan­de­re. Så­dan er det jo på det ni­veau. Så det er der ik­ke råd til, hvis man ger­ne vil spil­le se­mi­fi­na­le og fi­na­le - hvis man ger­ne vil vin­de det he­le. Så er der ik­ke plads til mis­for­stå­el­ser, for når du spil­ler mod de bed­ste mod­stan­de­re, bli­ver der ba­re sco­ret mål. Det er det sam­me i an­gre­bet; hvis de bry­der igen­nem og ta­ger bol­den, for­di vi mis­for­står hin­an­den, el­ler vi smi­der bol­den ud over si­de­linj­en, el­ler ti­mer vo­res løb for­kert og kom­mer til en dår­li­ge­re skud­chan­ce – al­le de der ting be­ty­der no­get.« Kig­ger ik­ke for langt frem »For­hå­bent­ligt er de ting ble­vet bed­re, for­di man har stør­re for­stå­el­se for spil­let nu. Det er klart, at jo bed­re in­de i spil­let, du er, jo bed­re bli­ver din ti­m­ing for­hå­bent­lig. El­lers hå­ber jeg ik­ke, man er her. Jeg har jo kun­net se det i min egen klub. Vo­res spil­le­re er ble­vet bed­re og bed­re, selv­om der selv­føl­ge­lig er bump på vej­en, og man kan ha­ve of­f­day som hold og den slags. Men pro­ces­sen skul­le ger­ne gå fremad he­le ti­den, så nu gla­e­der jeg mig til at se det her med lands­hol­det – det vir­ker i hvert fald som om,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.