Mit bud på EMs All Star-hold

BT - - EM I HÅNDBOLD -

EM ER I gang, og vi bli­ver i de kom­men­de par uger for­ka­e­let med no­get af det yp­per­ste, hånd­boldspor­ten kan pra­e­sen­te­re. Men hvem bli­ver de bed­ste in­di­vi­du­a­li­ster ved det­te mester­skab og en­der med at ud­gø­re All Star-hol­det? Og hvor­dan har­mone­rer det med de po­li­ti­ske mo­ti­ver, der og­så of­te er en del af ud­va­el­gel­sen? Jeg for­sø­ger her at lan­de et bud på det All Star-hold, der bli­ver pra­e­sen­te­ret 31. ja­nu­ar, hvor bron­ze­kam­pen og fi­na­len bli­ver spil­let. MÅ­L­MAND: THIER­RY OMEY­ER. Han blev MVP ved sid­ste års VM, og der kan ven­te 39-åri­ge Thier­ry Omey­er end­nu en stor slut­run­de i Po­len. Ke­e­pe­ren vir­ker top­tu­net og kom­mer til at strå­le på et sta­er­kt fransk mand­skab. VEN­STRE­FLØJ: GUD­JON VA­LUR SI­GURDS­SON. Den island­ske fløj­ra­ket er til sin ni­en­de EM-slut­run­de. Gan­ske im­po­ne­ren­de. Og end­nu me­re im­po­ne­ren­de, at han sta­dig til­hø­rer den ab­so­lut­te ver­den­se­li­te på sin po­si­tion. Det vil han be­vi­se igen ved det­te EM. VEN­STRE­BA­CK: MIK­KEL HAN­SEN. Cham­pions Le­ague-top­sco­re­ren er den helt sto­re x fak­tor på det dan­ske lands­hold, og al­le – AL­LE – for­ven­ter en stor slut­run­de fra Med en del ven­stre­ba­ck­en. Han­sen vir­ker da og­så ek­stremt skarp, ska­der hos

og det vil­le un­dre, om han nog­le af de ru­ti­ne­re­de ik­ke snup­per en af de helt sto­re rol­ler ved slut­run­den. bag­spil­le­re på det fran­ske mand­skab vil det (an­sva­ret, red.) blot bli­ve end­nu me­re ud­talt i Po­len. Men kan no­gen kla­re det, er det Ni­ko­la Ka­ra­batic PLAY­MA­KER: DE­AN BOMBAC. Den slo­ven­ske play­ma­ker er min ka­nin. Som num­mer to på top­sco­rer­li­sten i Cham­pions Le­ague har han be­vist, at han kan gø­re sig ga­el­den­de på hø­je­ste ni­veau, og EM bli­ver hans gen­nem­brud på lands­holds­sce­nen. HØJ­RE­BA­CK: KRZYSZTOF LI­JEWSKI. Of­te får va­er­ter­ne en ’gra­tis’ plads på All Star-hol­det. En slags mis­for­stå­et tak, er det vel. Jeg for­ven­ter dog, at Po­len når i se­mi­fi­na­ler­ne, og der­for vil der og­så va­e­re sport­s­li­ge ar­gu­men­ter for polsk isla­et på det pre­sti­ge­fyld­te mand­skab. Her er den ru­ti­ne­re­de høj­re­ba­ck Krzysztof Li­jewski et rig­tig godt bud. HØJ­RE FLØJ: VI­CTOR TO­MAS. Spa­ni­e­ren er tra­ef­sik­ker som få, ustyr­lig hurtig i kon­tr­a­spil­let, og så da­ek­ker han op. Vi­ctor To­mas er en kom­plet fløj­spil­ler og får – end­nu – et godt mester­skab. STREG­SPIL­LER: CEDRIC SOR­HAIN­DO. Den bomsta­er­ke fran­ske streg­spil­ler har en nøg­lerol­le i beg­ge en­der af ba­nen, og han le­ve­rer al­tid på et højt og sta­bilt ni­veau. Der­for snup­per han og­så en plads på All Star-hol­det. BED­STE FOR­SVARS­SPIL­LER: VIRAN MOR­ROS. Mid­ter­for­sva­re­ren bin­der de­fen­si­ven sam­men hos Spa­ni­en, og det har Bar­ce­lo­na-stjer­nen ef­ter­hån­den gjort i en år­ra­ek­ke. Spa­ni­er­ne snup­per en me­dal­je, blandt an­det på grund af et sta­er­kt for­svar – det bli­ver Viran Mor­ros be­løn­net for. MEST VA­ER­DI­FUL­DE SPIL­LER (MVP): NI­KO­LA KA­RA­BATIC. Tra­di­tio­nelt bli­ver tur­ne­rin­gens bed­ste spil­ler ik­ke en del af All Star-hol­det, og der­for har du, ka­e­re la­e­ser, skul­let her­ned i tek­sten, før du stø­der på Ni­ko­la Ka­ra­batic’ navn. Nor­malt ha­en­ger rig­tig me­get på skul­dre­ne af fransk­man­den, og med en del ska­der hos nog­le af de ru­ti­ne­re­de bag­spil­le­re på det fran­ske mand­skab vil det blot bli­ve end­nu me­re ud­talt i Po­len. Men kan no­gen kla­re det, er det Ni­ko­la Ka­ra­batic, der al­le­re­de er en le­ven­de le­gen­de trods si­ne blot 31 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.