Kva­je sig

BT - - POLEN 2016 -

der er bed­re for­stå­el­se for spil­kon­cep­tet i sin hel­hed,« vur­de­rer den dan­ske stjer­ne.

Dan­sker­nes lod­tra­ek­ning har ar­tet sig så­le­des, at Spa­ni­en lig­ner den hår­de­ste kon­kur­rent i den halv­del, som Dan­mark er hav­net i. Out­si­de­re som Un­garn og Slove­ni­en hå­ber dog og­så at kun­ne blan­de sig i kam­pen om se­mi­fi­na­le­plad­ser­ne, men på pa­pi­ret lig­ner det en for­del for Gud­mun­dur Gud­munds­sons trop­per, at de ik­ke er hav­net i sam­me halv­del som Frank­rig og Po­lens va­er­ter. De to mand­ska­ber er i den an­den tur­ne­rings­halv­del, og der­for kan Dan­mark først mø­de dem i en even­tu­el se­mi­fi­na­le.

Det ska­ber umid­del­bart for­nuf­ti­ge be­tin­gel­ser for en dansk se­mi­fi­na­le, men Mik­kel Han­sen har ik­ke ska­en­ket lod­tra­ek­nings­hel­det en tan­ke, fast­slår han.

»Jeg er vir­ke­lig ik­ke nå­et så langt. Hvis man er nå­et så langt al­le­re­de, så får man det sva­ert. Det kan godt va­e­re, det ly­der rig­tig ke­de­ligt, men det er den ind­le­den­de grup­pe, jeg for­hol­der mig til. Hvis jeg al­le­re­de ta­en­ker på, hvem vi bli­ver par­ret med se­ne­re, så le­ve­rer jeg nok ik­ke på det ni­veau, jeg ger­ne vil le­ve­re på. Det hand­ler om for mig at ta­ge før­ste kamp og fo­ku­se­re på den og så ta­ge det step by step der­fra. Det er så­dan, det fun­ge­rer bedst for al­le men­ne­sker. Der er ik­ke no­gen, der kan kom­me her og si­ge, at det fun­ge­rer bedst for dem at si­ge ’hvem kan det va­e­re, vi mø­der i fi­na­len’.

Der­for har den dan­ske ven­stre ba­ck og­så i før­ste om­gang ude­luk­ken­de fo­kus på den ind­le­den­de grup­pe, hvor mod­stan­der­ne i ra­ek­ke­føl­ge hed­der Rusland, Mon­te­ne­gro og Un­garn. Og selv­om spe­ci­elt rus­ser­ne og mon­te­ne­gri­ner­ne ik­ke spås man­ge chan­cer i det pol­ske, så på­pe­ger Han­sen, at dan­sker­ne nok skal få ri­ge­ligt med mod­stand i de før­ste tre kam­pe. Respekt for mod­stan­der­ne »Alt­så… Vi må og­så ha­ve lidt respekt for de an­dre. Det er tre go­de mod­stan­de­re, vi mø­der i den ind­le­den­de grup­pe. Fra je­res (me­di­er­nes, red.) vin­kel kan det godt va­e­re, I får det til at frem­stå som tre hold, vi skal - SKAL - slå, Det skal vi nok og­så, når vi snak­ker om, at vi ger­ne vil i en se­mi­fi­na­le. Men det er alt­så ik­ke tre dår­li­ge hold, det skal man li­ge hu­ske,« si­ger Mik­kel Han­sen og ud­dy­ber:

»Rusland spil­le­de ret godt til VM for et år si­den, og de har man­ge dyg­ti­ge spil­le­re fra sto­re klub­ber, og de spil­ler hur­ti­ge­re og bed­re, end man har set dem gø­re la­en­ge. Det bli­ver en sva­er kamp. Mon­te­ne­gro er et hold, som vir­ke­lig går til den, og hvis man ik­ke er klar der, så får man og­så pro­ble­mer. Un­garn med Ta­lant Dujs­he­ba­ev som ny tra­e­ner kom­mer med et ret nyt ungt hold, som er en me­get ukendt fak­tor - selv­om vi dog ken­der nog­le af spil­ler­ne. Spil­ler vi op til vo­res ni­veau, så er det tre kam­pe, vi skal vin­de. Enig. Men man skal ba­re ik­ke un­der­vur­de­re dem,« kon­sta­te­rer han.

Mik­kel Han­sen & co. åb­ner jag­ten på EM-me­dal­jer mod Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.