De for­bud­te

BT - - EM I HÅNDBOLD -

BT I PO­LEN Det var hur­tigt! EM blev på åb­nings­da­gen ramt af mester­ska­bets før­ste møgs­ag. Den sven­ske lands­holds­an­fø­rer To­bi­as Karls­son hav­de plan­lagt at spil­le slut­run­den med et regn­bu­e­far­vet an­fø­rer­bind for at støt­te kam­pen for ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der og sen­de et sig­nal om, at al­le men­ne­sker er li­ge. Han hav­de end­da få­et bå­de Nor­ge og Island med på idéen. Men de pla­ner har EHF, det eu­ro­pa­ei­ske hånd­bold­for­bund, nu spo­le­ret.

For blot få da­ge si­den var be­ske­den fra selv­sam­me EHF el­lers, at alt var i or­den i for­hold til bin­det, men på re­kord­tid har for­bun­det for­budt støt­te­er­kla­e­rin­gen til de ho­mo­seksu­el­le. Nu skal al­le lands­hold spil­le med an­fø­rer­bind i de respek­ti­ve na­tio­ners far­ve.

Det er no­get, der har skabt rø­re bå­de i og uden for hånd­bold­mil­jø­et. Spe­ci­elt for­di det al­drig tid­li­ge­re har va­e­ret et pro­blem i EHF-sam­men­ha­eng. Den sven­ske hånd­bold­spil­ler Jo­han Jep­son har blandt an­det spil­let Cham­pions Le­ague-kam­pe i Po­len for få må­ne­der si­den med net­op et regn­bu­e­far­vet an­fø­rer­bind. ’Ma­er­ke­ligt for­bud’ Og fle­re af de dan­ske lands­holds­spil­le­re for­står da hel­ler ik­ke EHFs be­slut­ning. Blandt an­det Hans Lind­berg, der sen­der tun­ge hug af­sted mod for­bun­det.

»Jeg sy­nes, det er be­un­drings­va­er­digt på en helt for­kert må­de – på en ne­ga­tiv må­de. Jeg tro­e­de, vi var i 2016, hvor al­le har lov til at va­e­re her. Jeg ved godt, det er et po­li­tisk sig­nal, men jeg sy­nes, det vi­ser lidt om sel­ve for­bun­det. Det er li­ge før, vi kan sam­men­lig­ne det med IHF (det in­ter­na­tio­na­le hånd­bold­for­bund, red.),« si­ger Lind­berg, der får op­bak­ning fra Jes­per Nød­des­bo.

»Det er en ma­er­ke­lig ting at for­by­de. Jeg hå­ber da, de har en god grund. Vi skal va­e­re for­bil­le­der og fav­ne bredt, og der skal ger­ne va­e­re plads til al­le re­li­gio­ner, ra­cer og seksu­el­le ori­en­te­rin­ger. Så på den må­de kan jeg ik­ke rig­tig se, hvad det skul­le gø­re, at man spil­ler med så­dan et arm­bånd. Men det må va­e­re EHFs ho­ved­brud,« ly­der det fra den ru­ti­ne­re­de streg­spil­ler.

Den op­rin­de­li­ge ar­ti­kel med hi­sto­ri­en om Karls­sons in­ten­tio­ner om at spil­le med et regn­bu­e­far­vet an­fø­rer­bind blev mis­for­stå­et i Po­lens stør­ste sport­sa­vis Przeg­lad Spor­towy un­der over­skrif­ten ’Den sven­ske an­fø­rer me­ner, vi al­le er ho­mo­fo­ber … Han spil­ler med regn­bu­e­far­vet an­fø­rer­bind i Po­len’.

Selv si­ger Karls­son til Af­ton­bla­det, at han tror, at EHFs be­slut­ning er ba­se­ret på de ne­ga­ti­ve re­ak­tio­ner i Po­len ef­ter ar­tik­len. Det er hel­ler in­gen hem­me­lig­hed, at det dybt ka­tol­ske Po­len al­drig har va­e­ret ven­ligt stemt over for ho­mo­seksu­el­le. Det er ulov­ligt for bøs­ser og les­bi­ske at bli­ve gift, og spe­ci­elt lan­dets stør­ste par­ti, det sta­er­kt høj­re­o­ri­en­te­re­de PiS – Prawo i Sprawied­liwosc – har ska­er­pet kur­sen over for ho­mo­seksu­el­le i den se­ne­ste tid.

Der­for er Hans Lind­berg over­be­vist om, at for­bud­det er et po­li­tisk sig­nal fra EHF.

»Det er det jo i for­hold til, at du har en polsk re­ge­ring - og nu skal jeg pas­se på med at be­va­e­ge mig ind på polsk po­li­tik, men så­dan som jeg har for­stå­et det, er den ik­ke-så­ho­mo­seksu­el-ven­lig. Og at EHF går ind og sank­tio­ne­rer mod et harm­løst sig­nal fra sport­s­lig si­de, der går ud på, at man støt­ter ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der; det, sy­nes jeg, er vildt.«

»Man si­ger og­så ved OL, at man ik­ke skal blan­de pen­ge og den olym­pi­ske sportsånd sam­men, og al­li­ge­vel er OL et stort sport­sshow. Så den gi­ver jeg ik­ke så me­get for.« EHF af­vi­ser po­li­tisk pres EHFs pres­se­chef JJ Rowland af­vi­ser over for BT, at det er på grund af polsk po­li­tisk pres, at for­bud­det er trå­dt i kraft.

»Jeg kan helt klart si­ge, at det ik­ke er kor­rekt. Det er stan­dard for EHF ik­ke at til­la­de no­gen form for po­li­tisk el­ler ide­o­lo­gisk hold­ning un­der of­fi­ci­el­le EHF-kam­pe,« skri­ver han i en mail og på­pe­ger, at for­bun­det ik­ke var klar over, at det regn­bu­e­far­ve­de an­fø­rer­bind har va­e­ret brugt tid­li­ge­re i den­ne sa­e­sons Cham­pions Le­ague.

»Nu da vi er ble­vet gjort op­ma­er­k­som­me på det, vil vi selv­føl­ge­lig kig­ge na­er­me­re på det, når tu­ne­rin­ger­ne går i gang igen ef­ter EM-slut­run­den,« ly­der det.

Indtil vi­de­re har de dan­ske lands­holds­spil­le­re ik­ke plan­lagt en pro­testak­tion. Hel­ler ik­ke DHF plan­la­eg­ger ik­ke at gå ind i sa­gen, men na­est­for­mand Car­sten Grøn­mann Lar­sen me­ner, at de man­ge reg­ler har ta­get over­hånd.

»Vi har den stør­ste respekt for al­le men­ne­sker, men vi le­ver un­der et reg­le­ment, og så­dan her er reg­ler­ne. Der­for vil vi hel­ler ik­ke gå vi­de­re ind i sa­gen, si­ger han og til­fø­jer:

»Vi dis­ku­te­rer lø­ben­de med EHF om­kring far­ver på ska­des­bind for ek­sem­pel. Det har ta­get over­hånd, at der ik­ke må va­e­re fle­re far­ver end én på et an­fø­rer­bind. Det er vo­res hold­ning.«

EHFs hold­ning er indtil vi­de­re en an­den. Det er en ma­er­ke­lig ting at for­by­de. Jeg hå­ber da, de har en god grund. Vi skal va­e­re for­bil­le­der og fav­ne bredt, og der skal ger­ne va­e­re plads til al­le re­li­gio­ner, ra­cer og seksu­el­le ori­en­te­rin­ger. Så på den må­de kan jeg ik­ke rig­tig se, hvad det skul­le gø­re, at man spil­ler med så­dan et arm­bånd

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.