Mil­li­me­ter fra drøm­meskif­te

BT - - SUPER LIGA -

MONSTERHANDEL En af vin­te­r­ens helt sto­re spil­ler­hand­ler er mil­li­me­ter fra at bli­ve en re­a­li­tet. Det lig­ner et spørgs­mål om ti­mer, før FC Kø­ben­havns Superliga-pro­fil Da­ni­el Amar­tey er skudt af sted. Tors­dag be­kra­ef­te­de FC Kø­ben­havn, at der er for­hand­lin­ger med Pre­mi­er Le­ague-klub­ben Lei­ce­ster Ci­ty om et salg, og nu kan BT så af­slø­re fle­re de­tal­jer i hand­len.

Ek­stra Bla­det skrev tors­dag, at pri­sen vil­le lig­ge på 60 mio. kr. En op­lys­ning, der blev vi­de­re­gi­vet her i BT, men Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er der nu enig­hed mel­lem FC Kø­ben­havn og Lei­ce­ster Ci­ty om et salgs­be­løb på syv mio. eu­ro, godt 52 mio. kr., fra Eng­land til den dan­ske ho­ved­stad. Det er dog ik­ke al­le pen­ge­ne, som vil ry­ge ned i kø­ben­hav­ner­nes pen­ge­kas­se, for Da­ni­el Amar­teys tid­li­ge­re klub, sven­ske Djur­går­den, skal og­så ha­ve sin an­del i form af bå­de vi­de­resalgs­klau­sul og so­li­da­ri­tets­pen­ge for ud­vik­ling af den 21-åri­ge gha­ne­ser.

Yder­li­ge­re er­fa­rer BT, at der bli­ver for­hand­let om en kon­trakt­la­eng­de på mel­lem fi­re og fem år til Da­ni­el Amar­tey, der det se­ne­ste hal­ve år har spil­let til­pas man­ge land­skam­pe til, at han for­ven­tes at få god­kendt en ar­bejds­til­la­del­se i Eng­land og der­med kan pra­e­sen­te­res som ny Lei­ce­ster-spil­ler. Den­ne de­tal­je stod i som­mer i vej­en for et skif­te til Kas­per Sch­mei­chels klub.

BT har få­et fat i Da­ni­el Amar­teys agent, Ha­san Ce­tinkaya, og talt med ham om den fo­re­stå­en­de trans­fer.

»Der er selv­føl­ge­lig et bud fra Lei­ce­ster, men der er og­så an­dre kon­kre­te til­bud, som jeg ik­ke kan kom­me ind på. Men det lig­ner da mest, at han skal til Lei­ce­ster, for jeg tror, at klub­ber­ne er eni­ge. Så­dan er si­tu­a­tio­nen, og vi må se, hvad det na­e­ste skridt bli­ver med for­hand­lin­ger­ne om spil­le­rens be­tin­gel­ser.«

Et godt sted at kom­me hen

»Alt er na­e­sten klar, for Lei­ce­ster har før va­e­ret in­ter­es­se­ret i ham. Li­ge nu mang­ler vi ba­re at få en be­kra­ef­tel­se fra det en­gel­ske fod­bold­for­bund, FA, i for­hold til ar­bejds­til­la­del­sen. Vi skal ba­re li­ge ha­ve 100 pro­cent grønt lys fra FA, som jeg tror, at vi får, for­di han har al­le si­ne land­skam­pe på plads for at få ar­bejds­til­la­del­sen. Det var det, der mang­le­de, se­ne­ste gang Lei­ce­ster var in­ter­es­se­ret. Men alt­så, alt kan ske, og in­tet er luk­ket.«

»Ja, det er så­dan, si­tu­a­tio­nen ser ud. Men jeg vil ik­ke kom­men­te­re på an­dre klub­ber. Jeg sy­nes, at Pre­mi­er Le­ague er et godt sted for Da­ni­el, og Lei­ce­ster er en fan­ta­stisk klub, som ta­ger sig af si­ne spil­le­re. Der er man­ge spil­le­re, som er kom­met ind i klub­ben på en god må­de. Der er man­ge go­de men­ne­sker i klub­ben, og den har en rig­tig god ma­na­ger i Clau­dio Ra­ni­e­ri, så vi tror på, at Lei­ce­ster bli­ver et fan­ta­stisk sted for Da­ni­el, hvis han kan ta­ge det her skridt.«

Godt be­hand­let af Sol­bak­ken

»Det kan selv­føl­ge­lig gå hen og bli­ve en af de stør­ste hand­ler, vi har la­vet i Skan­di­navi­en. Men jeg er ik­ke in­vol­ve­ret i for­hand­lin­ger­ne mel­lem klub­ber­ne, så jeg kan ik­ke be­kra­ef­te no­get be­løb.«

»Nej, han er sta­dig i Dan­mark.«

»Nej, vi har ik­ke be­søgt no­gen klub­ber.«

»Da­ni­el er en me­get pro­fes­sio­nel fyr. I det se­ne­ste trans­fer­vin­due var der nog­le me­get kon­kre­te til­bud, og det var me­get flot­te til­bud fra go­de klub­ber. Men spil­le­ren og jeg tog be­slut­nin­gen om at ven­te og gi­ve det me­re tid, før han skul­le ta­ge det na­e­ste skridt. Den be­slut­ning er vi gla­de for, for han har få­et me­re er­fa­ring, og nu er der kom­met man­ge fle­re klub­ber på ba­nen. Han er en me­get klog dreng, og han for­ha­ster ik­ke tin­ge­ne, men ta­ger det ro­ligt og har beg­ge fød­der på jor­den. Så dren­gen er me­get in­tel­li­gent, og sam­ti­dig har Stå­le Sol­bak­ken haft en stor be­tyd­ning. Han har be­hand­let Da­ni­el på en god må­de og mo­ti­ve­ret ham rig­tigt. Så alt er godt på den må­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.