Kan man sto­le

We­e­ken­dens fi­re slut­spilskam­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HEL­TE OG SKUR­KE pres­set, når en kamps ud­fald hvi­ler på ens skul­dre, til Sea­hawks’ Ste­ven Haus­chka og Chand­ler Ca­ta­n­za­ro fra Arizo­na Car­di­nals.

»Det bed­ste råd er at for­be­re­de sig så godt som mu­ligt og så ’over­gi­ve’ sig til kam­pen og la­de den kom­me til dig så at si­ge. Man skal va­e­re åben for de mu­lig­he­der, der kom­mer, og så sto­le på sit ta­lent og sin for­be­re­del­se,« forta­el­ler Mor­ten An­der­sen til BT og til­fø­jer:

»Hvert spark er unikt og har den sam­me va­er­di – uan­set om det er i slut­nin­gen af en kamp i grund­spil­let, hvor ens hold fø­rer stort, el­ler et kamp­af­gø­ren­de spark i slut­spil­let. Hvert spark kra­e­ver, at man er der fuldt ud og hol­der fo­kus. En kamp gi­ver en et vist an­tal mu­lig­he­der som ki­ck­er, og så er det op til en selv at få det op­ti­ma­le ud af en­hver af dem.« Min­de­de om ’Ace Ven­tu­ra’ Det gjor­de Blair Walsh ik­ke. Trods til­nav­net ’Po­lar Blair’ og 18 mi­nus­gra­der var han alt an­det end iskold, da det gjaldt. Det hjalp hel­ler ik­ke, at pun­ter Jeff Lo­cke, der sat­te bol­den til ret­te for sin ki­ck­er, be­gik en døds­synd, som selv de, der ik­ke føl­ger med i NFL, men har set fil­men ’Ace Ven­tu­ra’ og der­med hørt ven­din­gen

ken­der til: Han vend­te snø­rer­ne på den ova­le bold udad mod Walsh, hvil­ket kan på­vir­ke spar­ket.

»Jeg så ik­ke spar­ket li­ve, men det er klart, at det er en sva­er op­le­vel­se for ham. Jeg har rakt en hånd frem mod ham og for­ven­ter at hø­re fra ham på et tids­punkt, når han er klar til at snak­ke og lyt­te,« si­ger Mor­ten An­der­sen.

Den dan­ske eks­ki­ck­er har selv haft ’for­nø­jel­sen’ af at mis­se et field go­al-for­søg fra 26 yards – end­da i sel­ve­ste Su­per Bowl. En op­le­vel­se, der 17 år ef­ter sta­dig nager ham.

Det sam­me kom­mer søn­da­gens af­bra­en­der til at gø­re ved Blair Walsh, der blev svi­net til på de so­ci­a­le me­di­er og an­gi­ve­ligt modt­og død­strus­ler fra vre­de Vikings-fans ef­ter kam­pen.

»Det her er min skyld. Det var mig, der ik­ke gjor­de mit job. Jeg har ar­bej­det me­get hårdt på at nå til et sted, hvor jeg var kon­si­stent for det­te hold he­le året, men det var jeg ik­ke i det øje­blik, de an­dre hav­de mest brug for det. Det gør ondt. Jeg kom­mer til at ar­bej­de hårdt for at slet­te det­te fra min kar­ri­e­re – men det kom­mer til at ta­ge tid,« sag­de han iføl­ge ESPN ef­ter kam­pen. In­den han sat­te sig ned på sin plads i om­kla­ed­nings­rum­met, bø­je­de ho­ve­d­et. Og gra­ed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.