Fer­gu­sons fod­sol­da­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVIL­KE SPIL­LE­RE VAR de vig­tig­ste for Man­che­ster Uni­ted i al­le de gyldne år? De uden­land­ske stjer­ner? Pe­ter Schmeichel, Ruud van Ni­stel­rooy, Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Ne­manja Vi­dic og Ro­bin van Per­sie? El­ler de bri­ti­ske stjer­ner? Roy Ke­a­ne, Paul Scho­les, Ry­an Gig­gs, David Beckham, Rio Ferdinand og Way­ne Roo­ney?

Det kan der va­e­re man­ge me­nin­ger om, men jeg glem­mer al­drig et in­ter­view med Alex Fer­gu­son, som jeg la­e­ste for man­ge år si­den, hvor han i ste­det frem­ha­e­ve­de dem, han kald­te si­ne

Fod­sol­da­ter­ne. Vand­ba­e­rer­ne, om man vil Med fod­sol­da­ter­ne men­te Sir Alex al­le de ano­ny­me skik­kel­ser i Uni­teds trup. Dem, der kun i kor­te pe­ri­o­der var en del af ide­al­hol­det. Dem, der sja­el­dent spil­le­de fi­na­ler­ne. Dem, der le­ve­de et fod­bold­liv i skyg­gelan­det. NÅR UNI­TED-MA­NA­GE­REN HYL­DE­DE net­op den slags spil­le­re, var det på grund af de­res ka­rak­ter­styr­ke. De var al­tid klar, når der var brug for dem. De le­ve­re­de al­tid. De var sta­bi­le, upra­e­ten­tiø­se og loy­a­le. Og de brok­ke­de sig al­drig, når de røg af hol­det igen, for­di stjer­ner­ne var ble­vet klar.

Jeg kom til at ta­en­ke på Fer­gu­sons fod­sol­da­ter ons­dag af­ten, for her var fi­re af de gam­le ka­em­per al­le sam­men i kamp. Ik­ke for Man­che­ster Uni­ted, for her kan de ik­ke la­en­ge­re fin­de plads, men for Sun­der­land og West Bromwich. Wes Brown og Jo­hn O’Shea ud­gjor­de det cen­tra­le for­svar hos Sun­der­land, som vandt den vi­ta­le bund­kamp med 4-2 over Swan­sea, mens Dar­ren Flet­cher og Jon­ny Evans var med for West Bromwich, som hen­te­de 2-2 på ude­ba­ne mod Chel­sea. Al­le fi­re spil­le­de selv­føl­ge­lig samt­li­ge 90 mi­nut­ter.

Til­sam­men har kvar­tet­ten spil­let ik­ke fa­er­re end 1.281 første­holdskam­pe for Man­che­ster Uni­ted. Wes Brown var i Uni­ted i 15 sa­e­so­ner, Jo­hn O’Shea og Dar­ren Flet­cher beg­ge i 12 og Jon­ny Evans i ni. Fra 2006 til 2011 var de al­le sam­let på Old Traf­ford. Det er fair at si­ge, at in­gen af de fi­re har klas­se til at va­e­re fa­ste spil­le­re på al­ler­hø­je­ste ni­veau. Det har de al­drig for al­vor haft, men de var vig­ti­ge som kul­tur­ba­e­re­re i Fer­gu­sons Man­che­ster Uni­ted. Som de trup­spil­le­re, der er så me­get brug for i klub­ber, der i de go­de sa­e­so­ner spil­ler op mod 60 kam­pe.

Men for dem al­le ga­el­der al­li­ge­vel, at de nå­e­de til et punkt, hvor de trods alt fik for lidt spil­le­tid og der­for søg­te va­ek fra Man­che­ster Uni­ted. Ik­ke ned i de la­ve­re ra­ek­ker, men til min­dre klub­ber i Pre­mi­er Le­ague. Jo­hn O’Shea og Wes Brown skif­te­de beg­ge til Sun­der­land i 2011, mens Dar­ren Flet­cher og Jon­ny Evans skif­te­de til West Bromwich i 2015. Flet­cher i ja­nu­ar og Evans i au­gust. FA­EL­LES FOR DE fi­re fod­sol­da­ter er, at de har få­et en an­den rol­le i de­res nye klub­ber, og det vil uden tvivl gla­e­de Alex Fer­gu­son at kon­sta­te­re, hvor brug­ba­re de sta­dig­va­ek er. Og at de med de­res ru­ti­ne og pro­fes­sio­na­lis­me sta­dig kan spil­le en rol­le. Jo­hn O’Shea og Dar­ren Flet­cher er oven i kø­bet beg­ge an­fø­re­re.

Hver­ken O’Shea, Brown, Flet­cher el­ler Evans fortje­ner pra­e­di­ka­tet bold­kunst­ne­re. Men til gen­ga­eld er de pro­to­ty­per på den tra­di­tio­nel­le en­gel­ske fod­bold­spil­ler, som kan he­a­de bol­den op til mid­ten fra eget straf­fes­parks­felt, som kan ta­ck­le, så det bra­ger, og som kan lø­be, til han fal­der om. Klas­si­ske en­gel­ske fod­bold­dy­der, som Alex Fer­gu­son dag­ligt ind­pren­te­de si­ne folk.

Der­for er det na­ep­pe til­fa­el­digt, at det er ma­na­ge­re som To­ny Pulis og Fer­gu­sons an­fø­rer i be­gyn­del­sen af 90er­ne, Ste­ve Bru­ce, som har hen­tet net­op dis­se spil­le­re til de­res klub­ber. Ja, i To­ny Pulis’ til­fa­el­de var det al­ler­før­ste, han gjor­de ef­ter at va­e­re til­t­rå­dt i West Bromwich for et år si­den at hen­te Dar­ren Flet­cher til klub­ben og gø­re ham til an­fø­rer. Si­den fulg­te Jon­ny Evans i som­mer.

I dag er Ste­ve Bru­ce for la­engst for­tid i Sun­der­land, men med Sam Al­lar­dy­ce på po­sten som Sun­der­land-ma­na­ger har det nor­den­gel­ske hold i øje­blik­ket en mand af sam­me ka­li­ber. Af den gam­le, en­gel­ske sko­le. Som sa­et­ter pris på net­op de egen­ska­ber, som O’Shea og Brown re­pra­e­sen­te­rer. Navn­ligt Wes Brown er godt og grun­digt over bjer­get og gan­ske of­te ska­det, men han spil­ler al­li­ge­vel of­te, når han er klar. AL­LE HOLD HAR brug for flair og fi­nes­se, men når tin­ge­ne spid­ser til – og det gør de i nedryk­nings­kam­pen i Pre­mi­er Le­ague – er der og­så brug for an­dre kva­li­te­ter. Så skal man bru­ge ru­ti­ne­re­de folk, der går for­re­st og le­der med de­res ek­sem­pel.

Der­for er der sta­dig brug for fod­sol­da­ter­ne. Det vid­ste Alex Fer­gu­son. Det ved Sam Al­lar­dy­ce. Det ved To­ny Pulis.

Må­ske skul­le en af dem hvi­ske det til Lou­is van Gaal …

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.