De vig­ti­ge ven­ner

BT - - INDHOLD -

I den­ne uge tog jeg af­sked med he­le to kol­le­ga­er. Un­der de ob­liga­to­ri­ske skål-ta­ler og far­vel-ce­re­mo­ni­er blev jeg over­ra­sken­de ve­mo­dig. In­gen af de to er mi­ne na­er­me­ste ven­ner – så hvor­for nu det? Ved na­er­me­re ef­tertan­ke slog det mig, at jeg fak­tisk har set mi­ne kol­le­ga­er me­re – og delt fle­re gla­e­der og fru­stra­tio­ner med dem – end med man­ge af dem, jeg reg­ner for mi­ne ven­ner. Kol­le­ga­er er en sjov stør­rel­se. Som ud­gangs­punkt er det til­fa­el­di­ge men­ne­sker, som kun har dét til fa­el­les, at de ar­bej­der sam­me sted. Men det er og­så men­ne­sker, som de fle­ste af os bru­ger fle­re ti­mer om da­gen med, end vi gør med vo­res egen fa­mi­lie. Der­for kom­mer de ta­et på. Der­for gør det ondt, når de for­svin­der. Men hel­dig­vis er det ik­ke kun trist. I den­ne uge ci­te­rer Chris MacDonald en ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se for, at vo­res sund­hed og lyk­ke af­ha­en­ger af vo­res re­la­tio­ner. ’Ven­ner er den bed­ste pen­sions­op­spa­ring’ skri­ver han og ta­el­ler bå­de fa­mi­lie, na­e­re ven­ner og kol­le­ga­er i ka­te­go­ri­en af men­ne­sker, der sik­rer os et langt og lyk­ke­ligt liv. Så sa­et pris på di­ne re­la­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.