Hånds­ra­ek­ning

BT - - KORT NYT -

Myt­hos’ fløjls­blø­de håndcre­me – ’Hand & Bo­dy Cream Spartan Fl­ora’ – er kra­es for dem, der fo­re­tra­ek­ker ik­ke-fed­ten­de smø­rel­se. Shea- og oli­vens­mør, man­de­lo­lie og gly­ce­rin er ho­ve­d­ak­tø­rer­ne i den­ne grøn­ne her­lig­hed til 69 kr.

For­hand­ler: 23 23 85 85

Katja Maria Sa­lo­mon­sen | kmn@bt.dk Et ame­ri­kansk stu­die pe­ger på, at ma­end, som mista­en­ker de­res part­ner for at va­e­re ut­ro, hol­der kor­te­re i sen­gen. Det skri­ver vi­den­skab.dk. I tids­skrift ’Evo­lu­tio­nary Psy­cho­lo­gy’ afslører for­ske­re fra Oakland Uni­ver­si­ty, at ma­end, der mista­en­ker de­res kvin­de for at va­e­re ut­ro, straf­fer hen­de i sen­gen. Iføl­ge for­sker­ne an­gi­ver ma­end, der er be­kym­re­de for de­res part­ners tro­skab, at de bru­ge­re kor­te­re tid på sex-ak­ten. Det re­flek­te­rer en ’par­rings­stra­te­gi til hur­tigt at få sin egen sa­ed ind i kon­kur­ren­ce’, skri­ver for­sker­ne. Selv­om evi­den­sen kun­ne va­e­re bed­re, på­pe­ger den dan­ske pro­fes­sor Tri­ne Bil­de, at stu­di­et er va­erd at be­ma­er­ke. »Stu­di­et in­di­ke­rer en fy­si­o­lo­gisk re­spons på ri­si­ko­en for at bli­ve han­rej. Nem­lig hur­tigst mu­ligt at få af­le­ve­ret sin sa­ed og ik­ke over­la­de ba­nen til el­ske­rens sa­ed. Man ken­der fa­eno­me­net fra an­dre dyr, men det er ik­ke tid­li­ge­re vist hos men­ne­sker,« si­ger Tri­ne Bil­de fra In­sti­tut for Biosci­en­ce på Aar­hus Uni­ver­si­tet til vi­den­skab.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.