Tri­ne Dyr­holm

BT - - INTERVIEW -

• Født i Oden­se i 1972. • Sang (og dan­se­de) sig i 1987 ind i po­pu­la­er­kul­tu­ren med Me­lo­di Grand Prix-san­gen ’Dan­se i må­neskin’. • De­bu­te­re­de på film i 1990 i Ed­die Tho­mas Pe­ter­sens film ’Spring­flod’. • Ud­dan­net fra Sta­tens Te­a­ter­sko­le i 1995. • Har ar­bej­det sam­men med Tho­mas Vin­ter­berg og Ul­rich Thomsen på tre film – ’De stør­ste hel­te’ fra 1996, ’Fe­sten’ fra 1998 og ’Kol­lek­ti­vet’ 2016. • Dan­marks mest prisvin­den­de sku­e­spil­le­rin­de med seks Robert-pri­ser og fem Bo­dil-pri­ser. • Bor på Nør­re­bro med ka­e­re­sten, koreo­graf Ni­clas Ben­dixen, og de­res søn Axel, der er født i 2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.