Mus­k­ler letter dit va­egt­tab D

BT - - SLANK -

ine mus­k­ler er di­ne ven­ner, når du vil ta­be dig. Mu­skelva­e­vet for­bra­en­der nem­lig mest ener­gi pr. gram. Jo fle­re mus­k­ler du har, des me­re ener­gi vil krop­pen au­to­ma­tisk for­bra­en­de, selv i hvi­le. Op­byg­ger du mu­sker i for­bin­del­se med et va­egt­tab, ha­e­ver du dit stof­skif­te og gør he­le pro­ces­sen nem­me­re og hur­ti­ge­re.

Er dit ene­ste suc­ceskri­te­ri­um at ta­be ki­lo, skal du ba­re kig­ge på tal­le­ne på din ba­de­va­egt. Men i min kon­sul­ta­tion må­ler jeg va­egt­tab med en fedt­pro­cent­må­ler. Jeg sy­nes ik­ke, det er li­ge­gyl­digt, om det er fedt el­ler mus­k­ler, du ta­ber.

Hvis et va­egt­tab går me­get hur­tigt, er det of­te va­e­ske, der har for­ladt krop­pen. På sam­me må­de vil det, hvis ik­ke du mo­tio­ne­rer un­der din kur, of­te va­e­re mu­skel­mas­se, du ta­ber.

Sker dit va­egt­tab for hur­tigt, kan du ri­si­ke­re, at stof­skif­tet fal­der, så du ef­ter­føl­gen­de vil ha­ve sva­ert ved at kom­me ned i va­egt og, vig­tigst af alt at hol­de va­eg­ten ne­de.

Må­let for et­hvert sundt va­egt­tab bør va­e­re at be­hol­de så me­get mu­skel­mas­se som mu­ligt, mens du sam­ti­dig smi­der så me­get fedt som mu­ligt. Et va­egt­tab bør ha­ve to fo­ku­s­om­rå­der – nem­lig kost OG tra­e­ning. Det er di­ne va­er­k­tø­jer til at nå i mål.

Lidt er og­så godt

Den go­de nyhed er, at du ik­ke be­hø­ver at in­ve­ste­re enormt me­gen tid på tra­e­ning for at se frem­skridt. For vi er skabt til at be­va­e­ge os.

To ty­per af tra­e­ning gi­ver for­skel­lig for­bra­en­ding – beg­ge er fi­ne til et sundt va­egt­tab.

Lang­som tra­e­ning vil øge din ’ef­ter­for­bra­en­ding’, så krop­pen bli­ver ved med at bru­ge ek­stra ener­gi i en ti­me el­ler to ef­ter tra­e­nin­gen. Lang­som tra­e­ning er gå­tu­re, va­egt­tra­e­ning og styr­ke­tra­e­ning.

Tra­e­ner du ved mo­de­rat til høj in­ten­si­tet med spin­ning, løb med far­tin­ter­val­ler el­ler in­tens styr­ke­tra­e­ning, vil din ’ef­ter­for­bra­en­ding’ va­e­re høj i me­get la­en­ge­re tid – for eli­tei­dra­ets­folk op til fle­re døgn ef­ter.

Ved mo­de­rat til høj in­tens tra­e­ning vil for­bra­en­din­gen un­der og ef­ter tra­e­nin­gen pri­ma­ert ta­e­re på krop­pens kul­hy­drat­lag­re (fed­tet). Det to­ta­le ener­gi- el­ler kal­o­ri­e­for­brug er va­e­sent­ligt hø­je­re end ved lav-in­tens tra­e­ning, li­ge­som du kan tra­e­ne i me­get kor­te­re tid – om­kring 20-40 mi­nut­ter. Du vil alt­så bå­de for­bra­en­de fle­re kal­o­ri­er un­der tra­e­ning og og­så i op til et døgn ef­ter endt tra­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.